Afschaffen lesgeld

Per 1 augustus 2005 is het wettelijk verplichte lesgeld afgeschaft voor alle voltijdleerlingen in het voortgezet en speciaal onderwijs en voor 16- en 17-jarigen in de beroepsopleidende leerweg en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Hierdoor heeft het Rijk in 2005 ongeveer 250 miljoen euro minder aan lesgeld ontvangen van de huishoudens. Tegelijkertijd heeft het Rijk minder tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) betaald aan de huishoudens. In 2005 zijn de uitgaven van het Rijk aan de WTOS gedaald met 118 miljoen euro. Per saldo stijgen de onderwijsuitgaven van het Rijk door het afschaffen van het lesgeld in 2005 met ongeveer 130 miljoen euro, terwijl die van de huishoudens met hetzelfde bedrag dalen.