Meeste schuldsaneringen eindigen in kwijtschelding

Van de vóór 1 juli 2006 beëindigde schuldsaneringtrajecten die gestart waren voor 1 januari 2003 werd in zeven van de tien gevallen de schuld kwijtgescholden.

14 duizend schuldsaneringen per jaar

Het aantal tot een schuldsaneringtraject toegelaten particulieren ligt momenteel rond de 14 duizend per jaar. In de jaren 1998–2002 lag dit aantal nog veel lager. Bij 71 procent van de inmiddels beëindigde trajecten werd de (rest)schuld kwijtgescholden, resulterend in de zogeheten schone lei, 17 procent van de zaken leidde tot een faillissement. Verder werd in 4 procent van de schuldsaneringen een akkoord getroffen met de schuldeisers en eindigde 8 procent van de saneringen zonder gevolg.

Beëindigde schuldsaneringen per leeftijdsklasse

Beëindigde schuldsaneringen per leeftijdsklasse

Ouderen krijgen vaker een schone lei

De wijze waarop schuldsaneringen worden beëindigd, hangt samen met de leeftijd van de schuldenaren. Zo werd 79 procent van de schuldsaneringen bij 65-plussers met een schone lei beëindigd, tegen 64 procent van de 18–24-jarigen.
Verder kwam 24 procent van de jongeren alsnog in een faillissement terecht. Bij de 65-plussers was dit 8 procent.
De afhandeling van schuldsaneringen verschilt ook per provincie. Zo werd in Friesland 15 procent van de schuldsaneringen beëindigd met een akkoord en in Zeeland 8 procent. In Groningen en Overijssel kwam het akkoord juist weinig voor (2 procent), de schone lei daarentegen relatief vaak (respectievelijk 78 en 76 procent).

Beëindigde schuldsaneringen per provincie

Beëindigde schuldsaneringen per provincie

Meer akkoorden bij hogere schuld

Ook de hoogte van de schuld bij aanvang van het traject hangt samen met de wijze waarop een schuldsanering wordt beëindigd. Bij schuldsaneringen die worden beëindigd via een akkoord met de schuldeisers, is er doorgaans sprake van een hoger dan gemiddelde schuld. De schuld van zaken, beëindigd met een akkoord, bedroeg gemiddeld 68 duizend euro. De gemiddelde schuld over alle zaken was 40 duizend euro.

Gemiddelde schuld naar wijze beëindiging

Gemiddelde schuld naar wijze beëindiging

Rudolf Timmermans en Wim Vissers

Bron: Schuldsaneringen