Verbranding van biomassa

Bij de verbranding van biomassa komt aanzienlijk meer kooldioxide vrij dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen, bij een gelijke productie van elektriciteit of warmte. Dit heeft met name te maken met het verschil in rendement van de verbrandingsprocessen en de oxydatietoestand van de in de brandstof aanwezige koolstof.