Minder allochtone tienermoeders

In 2005 zijn 2 795 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Een jaar eerder hadden nog 3 004 pasgeborenen een tienermoeder. Het aantal tienermoeders is relatief het grootst onder niet-westerse allochtonen.

Aantal tienergeboorten naar leeftijd van de moeder

Aantal tienergeboorten naar leeftijd van de moeder

Daling tienergeboorten zet door

De daling van het aantal tienergeboorten heeft sinds begin jaren zeventig een onregelmatig verloop gehad. Het laagste aantal nieuwe tienermoeders (2 511) werd in 1996 geregistreerd. Het aantal tienermoeders nam vervolgens tot 2001 toe. Daarna daalde hun aantal. Het aantal tienergeboorten daalde in 2005 met 7 procent sterker dan het totaal aantal geboorten (3 procent).
De daling sinds 2001 is in gang gezet door een hernieuwde aandacht voor de preventie van tienerzwangerschappen. De preventiecampagnes hadden het meeste effect op de geboortecijfers van de allerjongsten. Zo is het aantal nieuwe tienermoeders onder meisjes van 17 jaar of jonger sinds 2001 met 39 procent gedaald, tegen 13 procent onder de 19-jarigen. Ondanks deze daling komen tienermoeders onder niet-westerse allochtonen nog steeds veel vaker voor dan onder autochtonen.

Aantal geboorten per 1000 meisjes van 15–19 jaar, naar herkomst

Aantal geboorten per 1000 meisjes van 15–19 jaar, naar herkomst

Minder allochtone tienermoeders

Het overgrote deel van de daling sinds 2001 komt voor rekening van niet-westerse allochtonen. In 2005 was het aantal autochtone nieuwe tienermoeders met 1484 even groot als in 2001. Het aantal niet-westers allochtone tienermoeders is daarentegen fors afgenomen, van 1736 (2001) naar 1059 (2005). Deze daling was relatief bescheiden onder Antillianen/Arubanen.

Aantal geboorten per 1000 meisjes van 15–19 jaar, naar generatie

Aantal geboorten per 1000 meisjes van 15–19 jaar, naar generatie

Lage vruchtbaarheid tweede generatie Turken en Marokkanen

Het geboortecijfer is onder de eerste generatie niet-westerse tieners veel hoger dan onder de tweede generatie. Toch daalt ook het geboortecijfer van de eerste generatie. Zo kregen in 2001 nog 60 per duizend 15–19-jarige Turkse vrouwen van de eerste generatie een kind, tegen 36 in 2005. Doordat de niet-westerse eerste generatie van deze leeftijd in 2005 kleiner was dan in 2004, heeft de daling van het geboortecijfer onder de eerste generatie een relatief sterk effect gehad op het aantal nieuwe tienermoeders. Dit geldt vooral voor de Turkse en Marokkaanse eerste generaties, die in 2005 respectievelijk 13 en 15 procent kleiner waren dan in 2004. De geboortecijfers van de jonge Turkse en Marokkaanse vrouwen van de tweede generatie verschillen nog maar weinig van die van de autochtonen. Sinds 2001 zijn hun geboortecijfers bijna gehalveerd. 

Alleenstaande tienermoeders

Jonge Antilliaanse en Surinaamse vrouwen kennen nog steeds de hoogste geboortecijfers. In verreweg de meeste gevallen worden zij een alleenstaande moeder. Slechts 4 procent van de kinderen van Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders wordt binnen het huwelijk geboren. Onder autochtone tienermoeders is dit 15 procent. Ruim twee derde van alle Turkse en Marokkaanse tienermoeders is bij de geboorte gehuwd.

Joop Garssen

Bron: StatLine: Geboorte naar leeftijd moeder op laatste verjaardag