Post-initieel onderwijs

De gegevens zijn afkomstig uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). De uitkomsten hebben betrekking op de bevolking van 15–64 jaar die niet op school zit. Post-initieel onderwijs is het onderwijs dat gevolgd wordt nadat men het initiële onderwijs heeft verlaten. Tot het initiële onderwijs behoort de scholing die mensen doorlopen voordat ze de arbeidsmarkt betreden, zoals het voltijd voortgezet onderwijs en aansluitende vervolgopleidingen in het mbo (ook beroepsbegeleidende leerweg, bbl) en het hoger onderwijs (hbo en wo).
De deelname aan post-initieel onderwijs is bepaald aan de hand van de vraag of men de afgelopen vier weken aan een opleiding of cursus heeft deelgenomen.