Minder zuiveringsslib afgevoerd

De afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland hebben in 2004 in totaal meer dan 2,5 miljoen ton zuiveringsslib afgevoerd. Dat is 60 procent minder dan in 1990. Werd in 1990 nog het meeste slib gestort, in 2004 wordt het grootste deel verbrand.

Ontwatering

Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat zuiveringsslib als reststof. In 1990 is 6,3 miljoen ton zuiveringsslib afgevoerd. In 2004 is dit 2,5 miljoen ton.Een deel van deze vermindering is totstandgekomen door ontwatering van het zuiveringsslib na het zuiveringsproces, waardoor het volume afneemt. Op deze manier is het slib ook beter geschikt voor verbranding en hergebruik.

Zuiveringsslib en gemiddeld drogestofgehalte voor afvalwaterzuiveringsinstallaties
Zuiveringsslib en gemiddeld drogestofgehalte voor afvalwaterzuiveringsinstallaties

Minder droge stof

Ondanks een toename van de aanvoer van afvalwater is de afvoer van zuiveringsslib in droge stof afgenomen. Uitgedrukt in hoeveelheid droge stof is de afvoer 0,53 miljoen ton in 2004, 5 procent minder dan in 1990.

Minder storten, meer verbranden

De manier waarop het zuiveringsslib wordt verwerkt, is sterk veranderd. In 1990 werd bijna de helft van het zuiveringsslib afgevoerd naar een stortplaats, in 2004 is dit nog geen 7 procent. In 1990 werd nog ruim 8 procent verbrand, in 2004 was dat al 52 procent. Strengere regels voor het storten van zuiveringsslib is een van de redenen dat veel meer slib wordt verbrand in speciale slibverbrandingsinstallaties. Dit verklaart ook waarom het slib steeds beter ontwaterd wordt: het verbrandingsproces verloopt dan gunstiger. Met het verbranden van zuiveringsslib wordt elektriciteit opgewekt. De verbrandingsrest kan worden hergebruikt als vulstof in de asfaltindustrie of in zoutmijnen.

Afvoer zuiveringsslib naar bestemming
Afvoer zuiveringsslib naar bestemming

Slib als mest en compost

Tot het begin van de jaren negentig werd ongeveer een kwart van het zuiveringsslib van stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties gebruikt als meststof in de landbouw. Vanaf 1995 gelden er echter strenge normen voor het gebruik van het slib vanwege het hoge gehalte zware metalen. Sindsdien wordt nog maar 5 procent van het slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties als mest gebruikt.
Zo’n 10 procent van het slib wordt gecomposteerd. De geproduceerde compost kan worden gebruikt als afdeklaag op afvalstortplaatsen.

Tjerk ter Veen, Ronnie Huwaë en Kees Baas