Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met 60 duizend gedaald

In 2005 is het aantal uitkeringen van de belangrijkste sociale zekerheids­regelingen gedaald. Het totaal aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde in 2005 met ruim 60 duizend uitkeringen. Het aantal bijstands­uitkeringen is afgenomen met 11 duizend en het aantal WW-uitkeringen met 18 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen sterk teruggelopen

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, Wajong en WAZ) nam in 2005 af met ruim 60 duizend. Zowel bij mannen als bij vrouwen is het aantal met ongeveer 30 duizend verminderd. In december werd de grens van 900 duizend uitkeringen gepasseerd en werden 899 duizend uitkeringen geregistreerd. In 2004 en 2003 bedroeg de daling nog respectievelijk 21 duizend en 11 duizend uitkeringen. 

Vooral minder nieuwe WAO-uitkeringen

De daling is vooral het gevolg van een afnemende instroom in de WAO. Deze nam af van gemiddeld bijna 7 500 uitkeringen per maand in 2002 tot ruim 1 300 uitkeringen per maand in 2005, een daling van ruim 80 procent. De uitstroom nam in dezelfde periode niet toe.

De verminderde instroom is voor het belangrijkste deel het gevolg van wetswijzigingen zoals de Wet Verbetering Poortwachter en de wijziging van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte. De laatste maatregel is op 1 januari 2004 van kracht geworden en verplicht werkgevers om ook in het tweede ziektejaar het loon door te betalen. Dit heeft gezorgd voor een extra daling van het aantal uitkeringen in 2005.

Daling bijstand bij kortdurende uitkeringen

In 2005 is het aantal bijstandsuitkeringen gedaald tot 328 duizend op 31 december. De daling is begonnen in het tweede kwartaal. Vanaf maart daalde het aantal uitkeringen met gemiddeld 1 250 per maand. In 2003 was nog sprake van een stijging met gemiddeld 1 300 uitkeringen per maand. In 2004 was de stijging met gemiddeld 250 per maand al minder.

De daling van het aantal bijstandsuitkeringen komt volledig voor rekening van het aantal uitkeringen korter dan een jaar. Het betreft hier met name personen in de leeftijd tot 45 jaar.

WW daalt verder, vooral bij mannen

Het aantal WW-uitkeringen is in 2005 gedaald met  ruim 18 duizend uitkeringen tot 307 duizend op 31 december. Eind 2001 bedroeg het seizoengecorrigeerde cijfer nog 166 duizend WW-uitkeringen. Daarna steeg het aantal uitkeringen tot juli 2005. Het aantal seizoengecorrigeerde WW-uitkeringen daalde in de tweede helft van 2005 met ruim 23 duizend, gemiddeld bijna 4 duizend uitkeringen per maand.

Vooral mannen lijken te profiteren van de verbetering op de arbeidsmarkt. Het aantal uitkeringen verstrekt aan mannen is in de tweede helft van 2005 gedaald met 18 duizend. De daling bij vrouwen bedroeg ruim 5 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.