Productie duurzame energie stijgt flink

Het aandeel duurzame energie in het Nederlands energieverbruik neemt toe. In 2005 was 2,4 procent van het totale binnenlandse energieverbruik uit duurzame binnenlandse bronnen afkomstig. In 2004 was dat nog 1,8 procent. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de verdubbeling van het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales.

Aandeel duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

Aandeel duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

Forse toename duurzame elektriciteitsproductie

Duurzame energie komt voor ongeveer driekwart beschikbaar als elektriciteit. De binnenlandse productie van duurzame elektriciteit steeg van 4,3 procent van het totale elektriciteitsverbruik in 2004 naar 6,2 procent in 2005. Ook deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de toename van het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales. Ter vergelijking: de productie van elektriciteit uit de kerncentrale in Borssele is goed voor ruim 3 procent van het totale elektriciteitsverbruik.

Verdubbeling meestoken van biomassa

Bij enkele elektriciteitscentrales zijn technische aanpassingen gereedkomen die het mogelijk maken om meer biomassa te gebruiken. Vermoedelijk is mede hierdoor het meestoken van biomassa toegenomen. Verder waren de subsidies het afgelopen jaar in de meeste situaties voldoende hoog om de meerkosten van het gebruik van biomassa in plaats van aardgas en kolen te dekken.

Elektriciteitsproductie meestoken biomassa centrales

Elektriciteitsproductie meestoken biomassa centrales

Ook meer elektriciteit uit windenergie

Ondanks het feit dat het in 2005 minder waaide is de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit uit windenergie met ongeveer 10 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is volledig toe te schrijven aan de uitbreiding van het windmolenpark met nieuwe molens.

Import daalt licht

De import van duurzame elektriciteit daalde licht, van 9,1 tot 8,7 procent van het totale elektriciteitsverbruik. Dit is echter nog steeds meer dan de binnenlandse productie van duurzame elektriciteit.

Reinoud Segers