Cao-loonstijging 2005 laagste in twintig jaar

De cao-lonen zijn in 2005 met 0,8 procent gestegen. In 2004 bedroeg de stijging nog 1,3 procent. Sinds 1984 is de cao-loonstijging niet meer zo laag geweest. Deze dalende trend is in 2002 begonnen en bereikte het laagste punt in april 2005 (0,5 procent). Vanaf de tweede helft van 2005 nam de loonstijging weer toe en kwam in het vierde kwartaal van 2005 uit op 1,1 procent.

Cao-loonstijging in 2005 onder inflatie

In 2005 is de cao-loonstijging onder het niveau van de inflatie gekomen. Dat is sinds 1996 niet meer voorgekomen. In de periode 1997-2004 lag de cao-loonstijging gemiddeld per jaar nog 0,6 procent boven de inflatie. In 2005 was de inflatie met 1,7 procent zelfs tweemaal zo groot als de cao-loonstijging. Maar dit betekent niet per se dat werknemers er reëel op achteruit zijn gegaan. De ontwikkeling van het reële loon hangt immers ook af van de veranderingen in de werknemerspremies voor de sociale lasten (inclusief werknemersdeel pensioenpremie), loonheffing en persoonlijke omstandigheden.

Ontwikkeling cao-lonen
Ontwikkeling cao-lonen

Cao-loonstijging bij overheid het kleinst

In zowel de cao-sector particuliere bedrijven als de gesubsidieerde sector stegen de cao-lonen met 0,8 procent. Bij de sector overheid was de loonstijging het laagst met 0,4 procent. Ook in 2004 stegen de lonen het minst bij de overheid.

Loonkostenstijging ook fors lager dan in 2004

Ook de contractuele loonkosten zijn duidelijk minder hard toegenomen: 1,3 procent in 2005. Dit is bijna een halvering vergeleken met 2004. Een positief verschil tussen de stijging van de contractuele loonkosten en de cao-lonen geeft aan dat de werkgeverspremies voor de sociale lasten sneller stijgen.
Dit verschil is in 2005 afgenomen tot 0,5 procent en is daarmee vergelijkbaar met 2002 en 2003. In 2004 was het verschil relatief hoog, maar in 2005 is het weer gedaald. Dit komt vooral doordat de WAO-premie voor de werkgever is verlaagd.

Stijging cao-lonen en contractuele loonkosten
Stijging cao-lonen en contractuele loonkosten

Grootste loonkostenstijging overheid

Net zoals in 2004 stegen de loonkosten het meest in de sector overheid (1,7 procent). De loonkostenstijging was het kleinst in de sector particuliere bedrijven. Ook het verschil tussen de stijging van de cao-lonen en de loonkosten was met 0,3 procent het kleinst in deze sector. Bij de overheid was dit verschil, net zoals in 2004, het grootst. In 2005 stegen de loonkosten in deze sector met 1,3 procent meer dan de cao-lonen. Dit werd vooral veroorzaakt door de hogere werkgeverspremies voor pensioen.

Stijging cao-lonen en contractuele loonkosten naar sector
Stijging cao-lonen en contractuele loonkosten naar sector

Nathalie Peltzer