Minder benzine, meer diesel en LPG

De eerste drie kwartalen van 2005 is langs de Nederlandse wegen 1,3 procent minder benzine en 1,7 procent meer diesel getankt dan in de vergelijkbare periode in 2004. In het derde kwartaal is voor het eerst in jaren meer LPG verkocht. Het totaal aan afgezette motorbrandstoffen is in de eerste negen maanden gelijk gebleven ten opzichte van 2004.

Afzet benzine en diesel en benzineprijs

Afzet benzine en diesel en benzineprijs

Diesel meer dan de helft van de markt

Sinds 1955 is de afzet van motorbrandstoffen gestegen van ca 1,5 miljard liter tot ca 13,6 miljard liter per jaar. Van oudsher is benzine de meest gebruikte brandstof voor wegvoertuigen. Vanaf begin jaren tachtig wint diesel aan populariteit. Sinds 2000 ligt het aandeel van diesel in de totale hoeveelheid afgezette motorbrandstoffen boven de 50 procent. De reden voor de toenemende vraag naar diesel is de voortdurende groei van de transportsector en de toename van het aantal personenauto’s dat op diesel rijdt, maar ook prijseffecten en het fiscale regime voor autobezit spelen waarschijnlijk een rol. 
De markt voor LPG gaat al vanaf het midden van de jaren tachtig achteruit, maar die ontwikkeling lijkt in het derde kwartaal van 2005 te kenteren.

Afzet motorbrandstoffen

Afzet motorbrandstoffen

Meer LPG op de markt in derde kwartaal

Voor het eerst sinds jaren stijgt de hoeveelheid afgezette LPG in het derde kwartaal van 2005 significant, hoewel het niveau van voor 2004 nog niet is bereikt. De stijging in het derde kwartaal van dit jaar is 8 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2004. In september was deze stijging zelfs meer dan 20 procent. Deze constatering loopt parallel met berichten in de media over de toename van het aantal plaatsingen van LPG-tanks in auto’s de afgelopen zomer. Wellicht schakelen verbruikers over van relatief dure benzine naar het goedkopere LPG

Afzet LPG

Afzet LPG

Invoerprijs ruwe olie afhankelijk van dollarkoers

Ruwe aardolie is de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van motorbrandstoffen. Vanaf 2003 is de wereldmarktprijs van ruwe aardolie in dollars verdubbeld. Door de zwakke dollar is deze ontwikkeling slechts beperkt tot uitdrukking gekomen in de eurolanden. Daarentegen zorgt, los van de ontwikkelingen op de wereldmarkt, de aantrekkende koers van de dollar in de laatste twee kwartalen voor een opwaartse druk op de invoerprijzen.

Prijsontwikkeling ruwe aardolie en benzine

Prijsontwikkeling ruwe aardolie en benzine

Helft van de benzineprijs bestaat uit accijns

Om twee redenen komt de prijsontwikkeling van ruwe aardolie slechts ten dele tot uitdrukking in de benzineprijzen aan de pomp. De belangrijkste reden is de accijns (exclusief BTW) die circa 50 procent vormt van de benzineprijs. De andere reden is dat de kosten van het raffinageproces en de handels- en distributiekosten niet afhankelijk zijn van de ruwe aardolieprijs.

Joost Huurman en Henk Verduin