Bevolkingsgroei uitzonderlijk laag

In de eerste helft van 2005 was de bevolkingsgroei met nog geen 8 duizend personen historisch laag. Het eerste halfjaar hebben 54 duizend personen Nederland verlaten. Het aantal immigranten was met 41 duizend beduidend lager. Hierdoor is sprake van een fors vertrekoverschot van 13 duizend personen. Het aantal geboorten is verder gedaald. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Laagste bevolkingsgroei sinds 1920

De lage bevolkingsgroei komt vooral door het hoge vertrekoverschot en het lage aantal geboorten. Ook de toename van het aantal overledenen draagt bij aan een lage groei. Hoewel de bevolkingsgroei in de tweede helft van het jaar doorgaans hoger is dan in de eerste helft, zal de bevolkingsgroei dit jaar naar verwachting niet meer dan 40 duizend bedragen. In 1920 was de bevolkingsgroei voor het laatst minder dan 40 duizend. In 2000 nam het aantal inwoners nog met 123 duizend toe.

Weer een vertrekoverschot

In de eerste helft van dit jaar hebben per saldo 13 duizend personen Nederland verlaten. In Nederland geboren personen waren geheel verantwoordelijk voor het vertrekoverschot. Vestiging en vertrek van buiten Nederland geboren personen hielden elkaar het afgelopen halfjaar in evenwicht. Het vertrekoverschot is iets groter dan in het eerste halfjaar van 2004. Toen was voor het eerst sinds vele jaren sprake van een substantieel vertrekoverschot. Alleen in de jaren vijftig kende Nederland meerdere jaren achtereen een vertrekoverschot. De emigratie werd in deze periode door de overheid gestimuleerd.

Meer Polen naar Nederland

In de eerste helft van 2005 zijn 41 duizend immigranten naar Nederland gekomen, iets minder dan vorig jaar. Daarbij bestaan aanmerkelijke verschillen naar herkomst. Uit de meeste EU-landen neemt het aantal immigranten toe. In de eerste helft van dit jaar zijn 3 duizend Polen naar Nederland gekomen, ruim duizend meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Uit Marokko en Turkije, en in mindere mate uit Suriname en de Nederlandse Antillen, kwamen juist minder immigranten.

Geboorte daalt verder

In het eerste halfjaar van 2005 zijn 93 duizend kinderen geboren, 3 duizend minder dan in de eerste helft van 2004. De daling van het aantal geboorten zet hiermee onverminderd door. Als deze trend aanhoudt, zullen dit jaar rond 190 duizend kinderen worden geboren. Vijf jaar geleden werden nog 207 duizend kinderen geboren. Deze daling is voor een belangrijk deel het gevolg van de afname van het aantal vrouwen van rond de dertig, de leeftijd waarop de meeste vrouwen moeder worden. Naar verwachting zal de komende jaren het aantal geboorten verder dalen tot minder dan 180 duizend over vijf jaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.