Provinciale motorrijtuigenbelasting stijgt met 9 procent

De provincies innen in 2005 ruim 1 miljard euro aan opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat is bijna 9 procent meer dan in 2004.

De provinciale motorrijtuigenbelasting is de belangrijkste eigen inkomstenbron van de provincies. Zo’n 20 procent van de inkomsten van de provincies is hieruit afkomstig.

Toename motorrijtuigenbelasting in alle provincies

De opbrengststijging van de motorrijtuigenbelasting kan worden verklaard door een toename van het wagenpark en door een tariefstijging van gemiddeld 3 procent per 1 april 2005. Dat laatste geldt niet voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, waar de tarieven ongewijzigd zijn gebleven. Omgerekend levert de motorrijtuigenbelasting de provincies gemiddeld 63 euro per inwoner op.

Opbrengsten motorrijtuigenbelasting, 2005 (euro per inwoner)

Opbrengsten motorrijtuigenbelasting, 2005 (euro per inwoner)

Grote verschillen in uitgaven per provincie

Tegenover deze inkomsten staan de uitgaven van de provincies. Die uitgaven bedragen in 2005 in totaal 4,5 miljard euro. De verschillen in uitgaven tussen de provincies zijn relatief groot. Zeeland (met 272 euro per inwoner ) en Friesland (238 euro per inwoner) geven relatief veel uit. Zuid-Holland heeft met 112 euro per inwoner relatief lage uitgaven.

De uitgaven van de provincies liggen vooral op het terrein van verkeer en vervoer en welzijn, met uitzondering van Limburg waar niet meer dan 8 euro per inwoner aan verkeer en vervoer wordt besteed.

Provinciale uitgaven naar beleidsterrein, 2005

Provinciale uitgaven naar beleidsterrein, 2005

Hoogste uitgaven aan verkeer en vervoer

Aan beheer en onderhoud van provinciale wegen wordt per kilometer provinciale weg gemiddeld 62 euro uitgegeven.

In Noord-Brabant worden de hoogste uitgaven gedaan met 172 euro per kilometer gevolgd door Zuid-Holland (102 euro) en Noord-Holland (80 euro). In deze provincies worden enkele grote wegverbeteringsprojecten uitgevoerd. Zo is voor Noord-Brabant de ombouw van de N50 tot autosnelweg (A59) waarin de provincie een betrokken partij is, sterk van invloed.

Uitgaven provincies aan provinciale wegen, 2005

Uitgaven provincies aan provinciale wegen, 2005

De provincies Flevoland, Drenthe en Limburg besteden aanmerkelijk minder voor het beheer en onderhoud van hun wegen.

Lia Siebeling

Bron: StatLine:

  • Begrote opbrengsten provinciale heffingen
  • Provinciebegrotingen 2005