Bijstand licht gedaald

Van dit persbericht is een herziene versie verschenen (zie persbericht PB05-010 d.d. 1 februari 2005) Bijstand licht gedaald

Eind september 2004 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 335 duizend. Dat zijn 3 duizend uitkeringen minder dan een kwartaal eerder. De daling is begonnen in het tweede kwartaal van 2004. Daarvoor lieten de cijfers anderhalf jaar lang een stijging zien. Het aantal WW-uitkeringen was eind september 310 duizend. Hoewel de WW seizoengecorrigeerd nog steeds een stijging laat zien, is het tempo van de stijging gehalveerd ten opzichte van 2003. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is in het derde kwartaal met 4 duizend gedaald tot 964 duizend eind september. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Daling bijstand bij jongeren

Het aantal bijstandsuitkeringen nam in het derde kwartaal van 2004 af met 3 duizend. De daling deed zich vooral voor bij jongeren. Eind september waren er 335 duizend uitkeringen. Mogelijk draagt de invoering op 1 januari 2004 van de nieuwe wet Werk en Bijstand bij aan de daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Vanaf die datum hebben gemeenten een direct financieel voordeel bij het terugdringen van het aantal bijstandsontvangers.

Aantal WW-uitkeringen stijgt minder snel

Eind derde kwartaal 2004 bedroeg het aantal WW-uitkeringen 310 duizend. Na het verwijderen van seizoeneffecten kwam het aantal WW-uitkeringen duizend hoger uit dan een kwartaal eerder. Het tempo waarin het aantal WW-uitkeringen is gestegen nam aanzienlijk af. In de eerste drie kwartalen van 2004 steeg het aantal WW-uitkeringen met gemiddeld bijna 4 duizend per maand. In dezelfde periode in 2003 was deze stijging tweemaal zo hoog.

Arbeidsongeschiktheid daalt gestaag

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, Wajong en WAZ) nam in het derde kwartaal af met 4 duizend. Eind september werden in totaal
964 duizend uitkeringen geteld. De daling in het derde kwartaal van 2004 is daarmee even groot als in het tweede kwartaal. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalt al vanaf begin 2003. De daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een teruggang van het aantal volledig arbeidsongeschikten, zowel mannen als vrouwen. Bij mannen nam ook het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten af, bij vrouwen bleef dit stabiel.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.