Werknemers financiële instellingen goed betaald

Werknemers verdienen niet in alle bedrijfstakken hetzelfde uurloon. Eind 2002 was het gemiddelde uurloon 17,24 euro, maar lag het bij de financiële instellingen bijna 30 procent hoger. In het onderwijs en openbaar bestuur was het bijna 20 procent hoger. Onderaan stond de horeca met een uurloon meer dan 30 procent lager dan gemiddeld, gevolgd door de handel met ruim 15 procent lager. Deze beloningsverschillen hangen samen met het opleidingsniveau van de werknemers.

Afwijking gemiddeld uurloon naar bedrijfstak, eind 2002

Afwijking gemiddeld uurloon naar bedrijfstak, eind 2002

Opleiding loont

Het uurloon neemt toe met het opleidingsniveau. Werknemers met een lage opleiding verdienden gemiddeld 13,05 euro per uur. Middelbaar opgeleiden hadden een uurloon van 16,05 euro en hoogopgeleiden zelfs 23,56 euro per uur.

Beloningsverschillen naar opleidingsniveau

Ook rekening houdend met opleidingsniveau scoren de financiële instellingen bovengemiddeld. Een hoogopgeleide werknemer bij een financiële instelling verdiende 20 procent meer dan het gemiddelde van alle hoogopgeleiden. Voor een laagopgeleide werknemer was dit zelfs een kwart meer. Ook bij het openbaar bestuur, de industrie en de bouwnijverheid waren werknemers op alle opleidingsniveaus relatief goed af. De horeca betaalt naar opleidingsniveau nog steeds het minste. De hoogopgeleiden verdienden daar ruim 35 procent minder dan gemiddeld, de laagopgeleiden bijna 15 procent.

Afwijking uurloon naar bedrijfstak en opleidingsniveau, eind 2002

Afwijking uurloon naar bedrijfstak en opleidingsniveau, eind 2002

Onderwijs: veel hoogopgeleiden

In het onderwijs is ongeveer driekwart van de werknemers hoogopgeleid. Wanneer rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau blijkt het onderwijs niet langer boven-, maar juist benedengemiddeld te betalen. Hetzelfde effect komt in mindere mate ook voor bij de zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg.

Het omgekeerde effect is te zien in de industrie en de bouwnijverheid. Hier was het uurloon voor alle werknemers iets lager dan gemiddeld. Bij de afzonderlijke opleidingsniveaus was het uurloon echter bovengemiddeld. In deze bedrijfstakken zijn dan ook relatief veel laag opgeleide werknemers actief.

Invloed deeltijdwerk gering

In het algemeen worden voltijdbanen beter betaald dan deeltijdbanen. In de vergelijkingen naar bedrijfstak zijn beide soorten banen samengenomen. Wordt alleen naar voltijdbanen gekeken, dan blijft het geschetste patroon van loonverschillen in grote lijnen hetzelfde.

Verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen naar bedrijfstak, eind 2002

Verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen naar bedrijfstak, eind 2002

Financiële instellingen minder goed voor vrouwen?

Ook bij vergelijking van de loonverschillen tussen mannen vrouwen springen de financiële instellingen eruit. Hier verdienden lager en middelbaar opgeleide vrouwen ruim 30 procent minder dan mannen. In de industrie en horeca zijn middelbaar opgeleide vrouwen relatief slecht af.

José Gouweleeuw en Wilmie Weltens

Bron: CBS, Loonstructuuronderzoek 2002