Waterschapsheffingen stijgen met 4 procent

De opbrengsten van de heffingen van waterschappen stijgen in 2005 met gemiddeld 4 procent. Deze stijging is lager dan in 2004. In dat jaar stegen de opbrengsten nog met 7 procent.

Heffingen van waterschappen licht gestegen

De waterschappen leggen twee typen heffing op voor het bekostigen van hun uitgaven. Dat zijn de waterschapsomslagen en de verontreinigingsheffing. Met de waterschapsomslagen worden de kosten in rekening gebracht voor het waterkwantiteitsbeheer.

De verontreinigingsheffing wordt opgelegd voor de uitgaven aan het waterkwaliteitsbeheer.

De waterschapsomslagen stijgen in 2005 met 5 procent, de verontreinigingsheffing stijgt met 4 procent.

Opbrengst waterschapsheffingen

Opbrengst waterschapsheffingen

Waterbeheersing grootste kostenpost

De waterschapsomslagen vallen uiteen in een ingezetenenheffing, betaald door huishoudens, een heffing over ongebouwde onroerende zaken en een heffing over gebouwde onroerende zaken.

Binnen de omslagen verschuiven de lasten van de eigenaren van ongebouwde onroerende zaken, zoals boeren, naar de ingezetenen. Deze laatsten betalen in 2005 10 procent meer.

Van de opbrengsten van de waterschapsomslagen is driekwart bestemd voor de uitgaven aan de waterbeheersing. Het gaat om de uitgaven voor het beheersen van het grondwaterpeil door gemalen, stuwen en sluizen, het onderhoud van watergangen en de aanleg van waterbergingen. Het overige kwart gaat op aan het beheer, de bescherming en het onderhoud van dijken, duinen en (vaar-)wegen.

Uitgaven waterkwantiteitsbeheer

Uitgaven waterkwantiteitsbeheer

Bedrijven betalen minder verontreinigingsheffing

Huishoudens betalen een steeds groter deel van de verontreinigingsheffing. Bedrijven hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen om de lozing van vervuild afvalwater te verminderen en betalen daarom lagere heffingen. In 2005 bedraagt het aandeel van bedrijven in de verontreinigingsheffing 28 procent. In 1995 was dat nog 33 procent.

Aantal waterschappen neemt verder af

Per 1 januari 2005 is het aantal waterschappen met 10 afgenomen tot 26. In 1955 kende Nederland nog 2480 waterschappen. Door het samenvoegen van kleinere waterschappen die belast waren met het beheer van de waterkwantiteit is dit aantal in 1985 gedaald tot 255. Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw fuseerden vele waterschappen tot organisaties met gemengde taken. Deze waterschappen hebben in hun gebied de zorg voor zowel de waterkwantiteit (aanleg en onderhoud van dammen, dijken en sluizen, handhaving van het waterpeil), als de waterkwaliteit (schoon oppervlaktewater).

Aantal waterschappen naar takenpakket

Aantal waterschappen naar takenpakket

In 2005 is het aantal waterschappen vooral afgenomen door een samenvoeging van waterschappen in Zuid-Holland.

Alle waterschappen hebben nu een gemengd takenpakket. In 1995 had nog maar een kwart van de waterschappen een gemengd takenpakket.

Mattheus Wassenaar

Bron: StatLine