Tweede generatie succesvoller dan eerste generatie

De tweede generatie niet-westerse allochtonen doet het op de arbeidsmarkt beter dan de eerste generatie. Dat komt doordat ze beter zijn opgeleid.

Economische activiteit en onderwijsniveau

Economische activiteit en onderwijsniveau

Hoogopgeleide tweede generatie

Tweede generatie niet-westerse allochtonen met een hoge opleiding hebben net zo vaak een baan als autochtonen met deze opleiding en op hetzelfde beroepsniveau.

Hoogopgeleide werkzame bevolking naar geslacht, herkomst en beroepsniveau

Hoogopgeleide werkzame bevolking naar geslacht, herkomst en beroepsniveau

Tweede generatie ook nog erg jong

Laag- en middelbaaropgeleide tweede-generatie niet-westerse allochtonen werken op een beroepsniveau dat minder goed aansluit op de opleiding. De reden is dat deze groep gemiddeld nog erg jong is. Bijna de helft is tussen 15 en 20 jaar oud, een groot aantal gaat nog naar school.

Laag- en middelbaaropgeleide werkzame bevolking naar geslacht, herkomst en beroepsniveau

Opleidingsniveau en werk

Bij een gelijk opleidingsniveau is het aandeel eerste generatie allochtonen dat werkt wat lager. Onder de tweede generatie niet-westerse allochtonen is het aandeel van de werkende bevolking ongeveer gelijk aan dat van de autochtone bevolking.

Deze verschillen in arbeidsdeelname van de eerste en tweede generatie kunnen worden toegeschreven aan sociale en culturele factoren. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt hadden - en hebben - een aantal moeilijkheden te overwinnen voordat ze een baan hebben gevonden, zoals het leren van de Nederlandse taal en het creëren van relatienetwerken.

Meer hoogopgeleide tweede-generatie allochtonen

De tweede generatie niet-westerse allochtonen doen het beter op de arbeidsmarkt dan de eerste generatie, omdat ze beter zijn opgeleid. Ongeveer 60 procent van de autochtone bevolking heeft een middelbaar-hoge of hoge opleiding. Dit geldt voor 20 procent van de eerste generatie Turken en Marokkanen en voor 50 procent van de eerste generatie Surinamers en Antillianen. Van de tweede generatie Turken en Marokkanen heeft ongeveer 30 procent minimaal middelbaar-hoog onderwijs. Veel tweede generatie kinderen gaan nog naar school. Hun uiteindelijke opleidingsniveau zal dus nog hoger kunnen uitvallen. Daarmee vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt nog verder.

Hoogst behaalde opleidingsniveau naar herkomstgroepering

Hoogst behaalde opleidingsniveau naar herkomstgroepering

José Gouweleeuw en Carel Harmsen

Bron: Bevolkingstrends