Maximaal 17 miljoen inwoners verwacht

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal Nederland over dertig jaar een maximum van 17,0 miljoen inwoners tellen. Daarna zal het aantal inwoners gaan dalen. Op dit moment telt Nederland nog 16,3 miljoen inwoners. Op korte termijn blijft de bevolkingsgroei laag doordat het aantal immigranten kleiner zal zijn dan het aantal emigranten. Op langere termijn zal door de vergrijzing sprake zijn van een bevolkingsafname. Het aandeel niet-westerse allochtonen neemt toe van 10 procent nu tot 17 procent in 2050. Het aandeel 65-plussers neemt toe tot een maximum van 24 procent rond 2040, tegen 14 procent in 2004.

Bevolkingsgroei blijft laag

In 2035 zal Nederland het maximum van 17 miljoen inwoners bereiken, bijna 800 duizend meer dan nu. De laatste jaren is de bevolkingsgroei fors teruggelopen, van ruim 120 duizend in 2000 tot 37 duizend in 2004. Mede door de economische teruggang is in deze periode het aantal geboorten en immigranten gedaald en het aantal emigranten gestegen. Verder is het aantal asielzoekers fors teruggelopen, onder meer door aanscherping van de wetgeving. Ook de komende jaren zal de bevolkingsgroei laag blijven. Verwacht wordt dat het aantal emigranten voorlopig hoger zal blijven dan het aantal immigranten. Het aantal geboorten blijft de komende jaren dalen. Door de sterk teruggevallen bevolkingsgroei komt het maximale bevolkingsaantal lager uit dan in eerdere prognoses.

In 2035 van groei naar afname

De bevolkingsgroei zal in 2035 omslaan in een bevolkingsafname. De belangrijkste oorzaak is de voortgaande vergrijzing. Het aantal sterfgevallen neemt hierdoor toe tot ruim boven de 200 duizend, tegen iets meer dan 140 duizend nu. Het aantal inwoners daalt hierdoor na 2035 licht, tot 16,9 miljoen in 2050.

Aandeel allochtonen neemt toe

De toename van het aantal niet-westerse allochtonen bepaalt in belangrijke mate de totale bevolkingsgroei. Tot 2010 bestaat 80 procent van de groei uit niet-westerse allochtonen. Ook na 2010 zal het aantal niet-westerse allochtonen toenemen. Deze toename betreft vooral Aziaten. In 2050 is 17 procent van de bevolking niet-westers allochtoon. Nu is dat 10 procent.
Ook het aandeel westerse allochtonen zal stijgen, van 9 procent in 2004 tot 13 procent in 2050. Dit is vooral het gevolg van arbeidsmigratie.

Autochtone bevolking krimpt

De autochtone bevolking neemt vanaf 2007 in omvang af. Naast de vergrijzing speelt het vertrekoverschot van autochtonen hierbij een rol. Dit overschot zal in de komende jaren bijna 25 duizend op jaarbasis zijn. Ook op langere termijn neemt het aantal autochtonen af. In 2050 zal 70 procent van de bevolking autochtoon zijn. Nu is dat 81 procent.

Rond 2040 kwart van de bevolking 65-plus

Op dit moment is bijna 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Dit percentage zal de komende decennia geleidelijk toenemen. Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt, met een aandeel 65-plussers van 24 procent. Belangrijke oorzaken van de vergrijzing zijn de geboortegolf van kort na de tweede wereldoorlog en de sterke daling van de geboorte begin jaren zeventig. Daarnaast speelt mee dat mensen steeds ouder worden. In 2050 zullen vrouwen naar verwachting gemiddeld bijna 83 jaar leven, tegen 81 jaar in 2004. Mannen leven gemiddeld een aantal jaren korter.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.