Provinciale motorrijtuigenbelasting sterk gestegen

In de periode 1999–2003 zijn de opbrengsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting gestegen met 30 procent.

De opbrengst van de motorrijtuigenbelasting van het Rijk steeg in dezelfde periode met slechts 2 procent. De sterkere stijging van de provinciale opcenten wordt verklaard door tariefstijgingen bij de provincies.

Opbrengsten motorrijtuigenbelasting

Opbrengsten motorrijtuigenbelasting

Meer en zwaardere auto’s

Het Rijk ontving in 2003 aan motorrijtuigenbelasting in totaal 2,1 miljard euro, de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting brachten bijna 0,9 miljard euro op.

De stijging van de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting wordt naast de tariefstijging veroorzaakt door een toename van de belastinggrondslag. Er komen steeds meer auto’s die gemiddeld ook zwaarder zijn, zodat meer belasting betaald moet worden.

De stijging van het rijksdeel met 2 procent is veel kleiner dan de stijging van het wagenpark. Dat komt door een daling van het rijkstarief. Deze tariefdaling is bedoeld om de vaste lasten van de auto te verlagen; de variabele lasten zijn verhoogd door hogere benzine-, diesel- en LPG-accijns.

Opcenten belangrijkste eigen inkomstenbron

De provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting zijn de belangrijkste eigen inkomstenbron van de provincies. Circa 20 procent van de inkomsten van de provincies is hieruit afkomstig. De inkomsten uit de opcenten zijn vrij besteedbaar en kunnen daardoor ook voor andere doelen dan het wegverkeer besteed worden.

De provincies kennen geen andere belastingen met hoge opbrengsten. Andere belangrijke inkomstenbronnen zijn de algemene uitkering uit het provinciefonds en de specifieke uitkeringen van de ministeries.

Percentage huishoudens met een vervoermiddel, 2003

Kwart huishoudens heeft geen auto of motorrijwiel

Hoewel de opcenten een algemene belasting zijn, betaalt maar een deel van de huishoudens deze heffing. 23 procent van de huishoudens is niet in het bezit van een auto of motorrijwiel en betaalt geen motorrijtuigenbelasting en dus ook geen provinciale opcenten. De huishoudens met meer dan één auto dragen relatief sterk bij aan de provinciale inkomsten.

Provinciale uitgaven naar functie, 2002

Provinciale uitgaven naar functie, 2002

Provinciale uitgaven

Provincies zijn actief op een breed aantal terreinen. Ruim 30 procent van de uitgaven ligt op het terrein van verkeer en vervoer, zoals de aanleg en onderhoud van wegen. Daarnaast is welzijn een belangrijk beleidsterrein.

Mattheus Wassenaar

Bron: StatLine:

  • Motorrijtuigenbelasting privé en zakelijk
  • Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting