Daling bedrijfsafval zet door

In 2003 is bij de nijverheid 19,8 miljoen ton bedrijfsafval vrijgekomen. Dat is 3 procent minder dan in 2002. Hiermee is de hoeveelheid bedrijfsafval voor het tweede jaar op rij afgenomen.

Bedrijfsafval naar be-/verwerking

Bedrijfsafval naar be-/verwerking

Ongeveer 85 procent van het afval is bestemd voor hergebruik. Het overige afval vindt voornamelijk zijn weg naar verbrandingsinstallaties (7 procent) en stortplaatsen (6 procent).

Samenstelling bedrijfsafval, 2003

Samenstelling bedrijfsafval, 2003

Veel bedrijfsafval uit voedingsindustrie

Bijna de helft van al het bedrijfsafval komt uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Het merendeel van dit afval dient als grondstof voor veevoeder of wordt in de landbouw als meststof gebruikt. Ruim 15 procent van het bedrijfsafval is afkomstig uit de metaalindustrie. De openbare voorzieningbedrijven en de aardolie-, chemie en kunststoffenindustrie zijn elk verantwoordelijk voor bijna 10 procent van het bedrijfsafval.
Opvallend is dat in de groepen van bedrijfsklassen waar het meeste bedrijfsafval vrijkomt ook het aandeel hergebruik het hoogst ligt.

Bedrijfsafval naar cluster van bedrijfsklassen, 2003

Bedrijfsafval naar cluster van bedrijfsklassen, 2003

Hergebruik

Openbare voorzieningbedrijven scoren met 97 procent het hoogst in hergebruik. Zo vindt de bodemas, de vliegas en het ontzwavelingsgips afkomstig uit de kolengestookte elektriciteitscentrales goeddeels zijn afzet in de wegenbouw en in de cement- of gipsindustrie. De metaalslakken uit de basis metaalindustrie worden hergebruikt in de cementindustrie en in de wegen- en waterbouw.

De aardolie- en chemische industrie zetten vooral zwavel en fosforslakken als afvalproduct af. De zwavelresiduen dienen als grondstof voor de productie van lucifers, rubber en zwavelzuur. De slakken worden gebruikt in de wegenbouw of in kust- en oeverwerken.

In enkele groepen bedrijfsklassen is het hergebruik laag. Zo wordt bij de houtindustrie veel afval in de vorm van houtdelen, houtsnippers of houtmot verbrand. Het afval bij de delfstoffenwinning (boorgesteente, -gruis en -spoeling) is vaak ongeschikt voor hergebruik. Dit afval wordt voornamelijk gestort of in zee geloosd.

René Jolly

Bron: StatLine