Uitstoot verzurende stoffen blijft dalen

In 2003 gingen minder zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak de lucht in. De uitstoot van het broeikasgas kooldioxide blijft evenwel toenemen.

In 2003 is de emissie van zwaveldioxide 66 mln kg. Dit is 1,3 procent minder dan in 2002. De daling komt door een afname van de uitstoot bij de industrie. De uitstoot van stikstofoxiden bedraagt in 2003 391 mln kg en ligt 1,7 procent lager dan het jaar ervoor. De afname komt grotendeels door het gebruik van de katalysator bij het wegverkeer. De emissies zijn exclusief de zeescheepvaart (in 2003: SO2 73 mln kg en NOx 126 mln kg).

De uitstoot van ammoniak nam af van 136 mln kg in 2002 tot 128 mln kg in 2003. De afname van de ammoniakuitstoot komt geheel door de daling van de mestproductie in de landbouw.

Verzurende emissies

Verzurende emissies

Voor zowel zwaveldioxide als stikstofoxiden blijft het verschil met de streefwaarden voor 2010 groot. Voor ammoniak is deze streefwaarde echter al in 2003 bereikt.

CO2-uitstoot blijft toenemen

De uitstoot van kooldioxide(CO2) blijft ook in 2003 toenemen. Door de afname van de uitstoot van de andere broeikasgassen is het aandeel van kooldioxide in de totale uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten, opgelopen van 76 procent in 1990 tot 84 procent in 2003. De uitstoot van broeikasgassen in 2003 bedraagt 214 mld CO2-equivalenten.

Broeikasgasemissies

Broeikasgasemissies

Hoger brandstofverbruik

In 2003 bedragen de kooldioxide-emissies op basis van het Kyoto-protocol 179 mld kg. Dit is een toename van 1,7 procent ten opzichte van 2002. De toename wordt onder meer veroorzaakt doordat huishoudens meer hebben gestookt doordat 2003 kouder was dan 2002. Een andere reden is het hogere brandstofverbruik bij de elektriciteitsproductiebedrijven, de raffinaderijen en het wegverkeer.

Sterke daling uitstoot overige broeikasgassen

De emissie van lachgas bedraagt 43 mln kg, dit is 3,4 procent lager dan in 2002. Deze daling komt vooral door een afname van de emissies uit de landbouw. Er is minder dierlijke mest op het land gebracht.

De totale emissie van methaan is door de afname van het aantal runderen in 2003 gedaald met 2 procent. De emissie van fluorgassen is gedaald van 3,2 mld CO2-equivalenten naar 2,5 mld CO2-equivalenten in 2003.

Ed Zonneveld

Bron: StatLine