Laagste bevolkingsgroei sinds 1900

In het eerste halfjaar van 2004 is de bevolking met 12 duizend personen gegroeid. Als dit groeitempo zich voortzet, zal de bevolking in 2004 met 0,2 procent toenemen. Dit is de laagste bevolkingsgroei sinds 1900. De belangrijkste oorzaak van de lage bevolkingsgroei is de sterke daling van de immigratie en de stijging van de emigratie.

Bevolkingsgroei, eerste halfjaar

Bevolkingsgroei, eerste halfjaar

Historisch lage bevolkingsgroei

De bevolkingsgroei van 12 duizend inwoners in het eerste halfjaar is minder dan de helft van de 28 duizend in het eerste halfjaar van 2003. Als het groeitempo zich in de tweede helft van 2004 niet herstelt, zal de bevolking dit jaar met minder dan 30 duizend inwoners groeien. Dit komt neer op een bevolkingsgroei van 0,2 procent. Sinds 1900 is de groei niet zo laag geweest.

Bevolkingsgroei per jaar vanaf 1900

Bevolkingsgroei per jaar vanaf 1900

Bevolkingsgroei en conjunctuur

De laagste groei tot nu toe deed zich begin jaren tachtig voor. Ook halverwege de jaren negentig was de groei relatief laag. Deze perioden van lage bevolkingsgroei gingen steeds gepaard gaat met een teruggang in de economische conjunctuur. Omgekeerd ging de relatief hoge bevolkingsgroei rond 1990 en 2000 gepaard met economische hoogconjunctuur.

De samenhang komt vooral doordat de immigratie stijgt als het goed gaat met de economie en daalt als de conjunctuur terugloopt. Het omgekeerde geldt voor de emigratie: minder emigranten bij hoogconjunctuur en meer emigranten als het economisch minder goed gaat.

Emigratie hoger dan immigratie

In het eerste halfjaar van 2004 is de immigratie zo sterk gedaald en tegelijk de emigratie zo sterk toegenomen, dat het migratiesaldo flink negatief was. Overigens is de economische teruggang niet de enige oorzaak van de daling van de immigratie. Ook de strengere regels voor toelating van asielzoekers en andere immigranten spelen een rol.

Migratiesaldo in het eerste halfjaar

Migratiesaldo in het eerste halfjaar

De samenhang tussen economie en bevolkingsgroei wordt nog versterkt doordat ook het geboortecijfer samenhangt met de conjunctuur. Rond de hoogconjunctuur van 2000 bereikte het geboortecijfer een hoog niveau. In het eerste halfjaar van 2004 is het aantal geboorten gedaald. Deze daling kan voor een deel worden toegeschreven aan de economische teruggang.

Joop de Beer

Bron: StatLine