Herziene versie Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers was in 2003 gemiddeld 4,7 procent. In 2002 was het ziekteverzuim nog 5,3 procent. Gemiddeld meldden werknemers zich 1,3 keer per jaar ziek. Vrouwen, ouderen en laagbetaalden hebben een hoger ziekteverzuim dan gemiddeld. Ook gescheiden en allochtone werknemers zijn meer dan gemiddeld ziek.
Deze gegevens zijn afkomstig uit de eerste rapportage van de Nationale Verzuimstatistiek, een gezamenlijk project van het CBS en de Brancheorganisatie Arbodiensten (BOA). Met de nieuwe statistiek krijgt Nederland voor het eerst sinds de afschaffing van de Ziektewet tien jaar geleden weer de beschikking over gedetailleerde gegevens over het ziekteverzuim.

Vrouwen en ouderen verzuimen meer

Vrouwen zijn vaker ziek dan mannen. In 2003 was het ziekteverzuim-percentage bij vrouwen 5,3 procent, tegen 4,3 procent bij de mannen. Oudere werknemers melden zich weliswaar minder vaak ziek, maar zijn wel langer ziek dan hun jongere collega’s. In 2003 waren werknemers van 15 tot 25 jaar 2,6 procent van de tijd ziek, terwijl werknemers van 55 tot 65 jaar 5,5 procent van de tijd ziek waren.

Ziekteverzuim neemt af met het loonniveau

Hoe hoger het loon, hoe lager het ziekteverzuim. Werknemers met een bruto jaarloon van 50 duizend euro of meer hebben een ziekteverzuim van 3,1 procent. Bij werknemers met een loon lager dan 30 duizend euro was het ziekteverzuim 5,0 procent.

Hoger verzuim bij gescheiden werknemers

Werknemers die gescheiden zijn, hebben een hoger ziekteverzuim dan werknemers die ongehuwd, gehuwd of verweduwd zijn. Gescheiden werknemers waren in 2003 gemiddeld 7,4 procent van de tijd ziek. Bij ongehuwde werknemers was dit 3,9 procent. Rekening houdend met het verschil in leeftijd verzuimen gescheiden werknemers 1,7 keer zo veel als ongehuwden.

Niet-westerse allochtonen vaker ziek

Het ziekteverzuim onder niet-westerse allochtonen is hoger dan onder autochtonen en westerse allochtonen. In 2003 was het verzuim onder niet-westerse allochtonen 6,0 procent. Bij autochtonen en westerse allochtonen was dat respectievelijk 4,5 en 5,0 procent. Onder de niet-westerse allochtonen hadden Turkse en Marokkaanse werknemers de meeste ziektedagen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.