Groei van het aantal allochtonen sterk gedaald

In 2003 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen. De groei lag 19 duizend lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2000 is de groei bijna 30 duizend minder. De daling vond vooral plaats bij de eerste generatie. De belangrijkste oorzaak is de zeer sterke daling van het saldo van immigratie en emigratie in 2003.

Autochtoon en allochtoon

De bevolking van Nederland is in 2003 met ruim 65 duizend personen toegenomen. Een jaar eerder was dat nog 87 duizend. Het grootste deel van de groei bestaat uit niet-westerse allochtonen. Hun aantal nam met 46 duizend toe. Het aantal autochtonen groeide slechts met 16 duizend. Het aantal westerse allochtonen nam toe met bijna 4 duizend.

De daling van de bevolkingsgroei werd vooral veroorzaakt door de sterk afgenomen groei van niet-westerse allochtonen. Deze was 19 duizend lager dan in 2002.

Bevolkingsgroei naar herkomstgroepering

Bevolkingsgroei naar herkomstgroepering

Nederland telde op 1 januari 2004 bijna 16,3 miljoen inwoners, waarvan 1,4 miljoen westerse allochtonen en 1,7 miljoen niet-westerse allochtonen.

Bevolkingsgroei niet-westerse allochtonen naar generatie

Bevolkingsgroei niet-westerse allochtonen naar generatie

Groei Turkse tweede generatie

De grootste groep niet-westerse allochtonen wordt gevormd door de Turken. Op 1 januari 2004 woonden er ruim 350 duizend allochtonen met een Turkse achtergrond in Nederland. Hun aantal groeide in 2003 met 10 duizend. Dit waren in meerderheid mensen van de tweede generatie, die in Nederland geboren zijn.

Bevolkingsgroei naar Turkse en Antilliaanse herkomst

Bevolkingsgroei naar Turkse en Antilliaanse herkomst

Afname eerste generatie Antillianen

Een zeer sterke daling van de bevolkingsgroei deed zich voor bij mensen van Nederlands Antilliaanse herkomst. In 2003 bedroeg de groei 1,4 duizend personen. In 2000 groeide deze bevolkingsgroep nog met bijna 10 duizend. De eerste generatie Antillianen nam in 2003 zelfs af met 400 personen. Een jaar eerder groeide de eerste generatie nog met ruim 2 duizend. Op 1 januari 2004 woonden er bijna 131 duizend allochtonen in Nederland met land van herkomst de Nederlandse Antillen (inclusief Aruba).

Ron Tas

Bron: StatLine