Productie duurzame energie stagneert

In 2003 was 1,5 procent van de Nederlandse energievoorziening afkomstig uit binnenlandse duurzame energiebronnen. Ten opzichte van 2002 is dit nagenoeg gelijk gebleven.

Aandeel duurzame energie binnenlandse energievoorziening

Aandeel duurzame energie binnenlandse energievoorziening

Windenergie groeit fors

Windenergie draagt voor ruim 20 procent bij aan de productie van duurzame energie in Nederland. De groene stroom productie van windmolens steeg het afgelopen jaar met 43 procent. Afgelopen jaar waaide het relatief weinig. De sterke toename van de windenergie wordt volledig veroorzaakt door het plaatsen van veel grote windmolens. Het opgestelde elektrisch vermogen is met bijna eenderde toegenomen.

Binnenlandse bronnen van duurzame energie

Biomassaverbranding fors lager in centrales

De biomassaverbranding in elektriciteitscentrales daalde het afgelopen jaar fors met 26 procent. Dit wordt veroorzaakt door een reeks factoren: de invloed van een veranderend subsidieregime gedurende het jaar 2003, de hogere kostprijs verminderde de inzetbaarheid, technische problemen en moeilijkheden met milieuvergunningen.

Ondanks de daling in de centrales was de totale bijdrage van biomassaverbranding aan de duurzame energieproductie 60 procent. Dit komt door de belangrijke stabiele bijdrage van de afvalverbrandingsinstallaties en houtkachels bij huishoudens en industrie.

Droogte remt duurzame energie uit water en biogas

De bijdrage van de overige bronnen aan de duurzame energie is minder dan 20 procent. De elektriciteitsproductie uit waterkracht daalde vanwege de droogte. De daling bij biogas houdt voor een deel verband met de lagere productie van biogas door de rioolwaterzuiveringsinstallaties, die vanwege het droge jaar 2003 minder slib uit regenwater hebben verwerkt.

De productie van duurzame energie uit warmtepompen is met 30 procent fors toegenomen. De bijdrage van zonne-energie is nog altijd beperkt.

Import

Veel groene stroom is afkomstig uit het buitenland. Hoewel het niveau nog steeds hoog ligt, is het in 2003 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door het stopzetten van een gunstige fiscale faciliteit voor geïmporteerde groene stroom. Inclusief import is 12 procent van het Nederlands elektriciteitsverbruik opgewekt uit duurzame energiebronnen. De bijdrage van de binnenlandse duurzame energieopwekking is nog beperkt en bedraagt 3,3 procent.

Aandeel duurzame elektriciteit in totale elektriciteitsverbruik

Aandeel duurzame elektriciteit in totale elektriciteitsverbruik

Reinoud Segers en Dao Nguyen

Bron: StatLine