Verkoop levensverzekeringen is stabiel

In 2003 was de verkoop van levensverzekeringen vrijwel gelijk aan die van 2002. Het aantal verkochte polissen is echter gedaald.

De afgelopen jaren is een verschuiving te zien geweest van beleggingsverzekeringen naar verzekeringen in euro’s. De verkoop van levensverzekeringen vindt grotendeels plaats via intermediairverzekeraars.

Premieopbrengst vrijwel gelijk

In totaal hebben levensverzekeraars in 2003 zo’n 6,5 miljard euro aan premies geïnd. Dit is 0,7 procent meer dan in het voorgaande jaar. Deze lichte stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de premieopbrengst uit de verkoop van koopsompolissen. De gemiddelde koopsompolis is tussen 1999 en 2003 tweemaal zo duur geworden.

Premies nieuwe levensverzekeringen

Premies nieuwe levensverzekeringen

Aantal verkochte polissen daalt sinds 1999

Consumenten hebben in 2003 bijna 1,18 miljoen polissen gekocht, 6 procent minder dan in 2002. De daling betreft vooral verzekeringen tegen periodieke premiebetaling. Deze daling is al enkele jaren zichtbaar.

In 1999 werden nog ruim 1,80 miljoen polissen verkocht. Sindsdien is het aantal verkochte polissen voortdurend afgenomen. De sterke opleving van de beurs in de jaren 1998 tot 2000 heeft geleid tot de verkoop van een groot aantal verzekeringspolissen. Door de dalende aandelenkoersen én het fiscaal minder gunstige klimaat vanaf 2000 is de belangstelling voor verzekeringen afgenomen.

Polissen nieuwe levensverzekeringen

Polissen nieuwe levensverzekeringen

Beleggingsverzekeringen minder aantrekkelijk

Kopers geven de voorkeur aan zekerheid die geboden wordt bij verzekeringen in geld. Het aandeel van beleggingsverzekeringen in de totale premie is namelijk afgenomen van 48 procent in 1999 tot 25 procent in 2003. Het aandeel ligt hiermee nog wel boven het niveau van vóór 1997. De daling komt het sterkst tot uitdrukking bij de koopsompolissen.

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen

Intermediairverzekeraars meest actief

De verkoop en premie-inning van levensverzekeringen vindt grotendeels plaats via intermediairverzekeraars. In 2003 is het aandeel in de premiestroom van deze groep tussenpersonen 65 procent. Dit is 2 procentpunt lager dan in 2002. De banken hebben iets aan terrein gewonnen. Hun marktaandeel is gestegen van 19 procent in 2002 naar 22 procent in 2003. De marktpositie van direct writers is 12 procent (2002, 2003).

Verkoop nieuwe levensverzekeringen naar distributiekanaal

Verkoop nieuwe levensverzekeringen naar distributiekanaal

Marloes Holman

Bron: StatLine

Nieuwe levensverzekeringen 2003