Forse toename aandelenbezit pensioenfondsen

Het belegd vermogen van pensioenfondsen is in 2003 gestegen met 55 miljard euro tot 485 miljard euro. Het aandelenbezit nam toe met bijna 43 miljard euro, het overige bezit (obligaties, woninghypotheken, onderhandse leningen en overige beleggingen) met 12 miljard euro.

Helft beleggingen in aandelen

Het aandelenbezit van pensioenfondsen nam in 2003 met bijna 43 miljard euro toe tot ruim 226 miljard euro. Daarmee zit bijna de helft van het belegd vermogen van pensioenfondsen in aandelen. Door aankopen vergrootten de pensioenfondsen hun aandelenbezit in 2003 met ruim 23 miljard euro. Een groei van nog eens ruim 19 miljard euro wordt met name veroorzaakt door een koerswinst van bijna 10 procent op jaarbasis.

Beleggingen naar soort, 2003

Beleggingen naar soort, 2003

Het obligatiebezit van pensioenfondsen is in 2003 licht toegenomen met bijna 5 miljard euro tot bijna 182 miljard euro.

De lange leningen (woninghypotheken en onderhandse leningen) zijn gedaald van ruim 30 miljard euro in 2002 naar ruim 24 miljard euro in 2003. Dit komt vooral door het verkopen van een deel van de portefeuille.

Ontwikkelingen aandelenbezit afgelopen vijf jaar

De resultaten die pensioenfondsen behalen op hun aandelenbezit hangen voor een belangrijk deel samen met de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. Na de hausse op de aandelenbeurzen in de jaren negentig van de vorige eeuw was 1999 het laatste jaar waarin een forse koerswinst werd behaald van 38 procent. Daarna volgden drie jaren van koersverliezen, oplopend tot 25 procent in 2002.

2003 was weer een goed jaar voor pensioenfondsen. Na een slecht eerste kwartaal, waarin nog een koersverlies werd geleden van bijna 9 procent, volgden drie opeenvolgende kwartalen met koerswinsten. Per saldo werd in 2003 een gemiddelde koerswinst behaald van bijna 10 procent.

Over de jaren 1999–2003 is per saldo een koersverlies geleden van 7 procent. De MSCI-wereldindex voor aandelen daalde in deze periode met ruim 12 procent.

Toch is het aandelenbezit van de pensioenfondsen toegenomen van 152 miljard euro (ultimo 1998) tot ruim 226 miljard euro (ultimo 2003). Dit komt met name doordat per saldo voor 90 miljard euro aan aandelen is bijgekocht.

Koerswinst/-verlies en MSCI-koersindex

Koerswinst/-verlies en MSCI-koersindex

Meer belegd in aandelen en obligaties

Eind 2003 vormen aandelen en obligaties met 84 procent het leeuwendeel van het belegd vermogen. Eind 1994 was dit nog 49 procent. Deze toename wordt bereikt door een forse afbouw van het bezit van lange leningen. De beleggingen in obligaties namen toe van 26 procent (1994) naar 37 procent (2003), de beleggingen in aandelen namen in diezelfde periode toe van 23 procent naar 47 procent. Het percentage lange leningen in de beleggingsportefeuille daalde van 41 procent in 1994 tot 5 procent in 2003.

Opbouw beleggingsportefeuille, ultimo jaar

Opbouw beleggingsportefeuille, ultimo jaar

Bart van Wezel

Bron: StatLine