Tweede generatie niet-westerse allochtonen vaker naar hbo

Een groeiend deel van de bevolking volgt hoger onderwijs. In de zeven jaar tot 2002/’03 nam het gestaag toe. Ook de deelname van niet-westerse allochtonen aan het hoger onderwijs steeg. Dit komt vooral door de opkomst van de tweede generatie. Deze studeert ongeveer drie keer zo vaak aan het hoger onderwijs als de eerste generatie.

Hbo populairder bij tweede generatie niet-westers

In studiejaar 2002/’03 studeerde 19 procent van de autochtonen van 19-23 jaar voltijd aan een hbo-instelling. Onder de tweede generatie niet-westers allochtonen was dit aandeel 14 procent. In 1995/’96 was het nog 11 procent.

Onderwijsdeelname hbo en wo

Onderwijsdeelname hbo en wo

Minder deelname tweede generatie niet-westers in wo

Van de 20-24-jarige autochtonen studeerde in 2002/’03 bijna 11 procent aan een universiteit. Bij de tweede generatie niet-westerse allochtonen lag dit aandeel op 8 procent. Het is sinds 1995/’96 met 1,5 procentpunt gedaald, terwijl bij de autochtonen een stijging van 1 procentpunt plaatsvond. Vanaf 1999/’00 ging de wo-deelname weer licht omhoog.

Onderwijsdeelname hbo, tweede generatie niet-westerse allochtonen

Onderwijsdeelname hbo, tweede generatie niet-westerse allochtonen

Turken, Marokkanen en Surinamers vaker naar hbo

De deelname aan het hbo van tweede generatie Turken, Marokkanen en Surinamers groeide in de periode 1995/’96 tot en met 2002/’03 met gemiddeld 3,5 procentpunten sterker dan bij autochtonen. In het wo is de onderwijsdeelname van Turken en Marokkanen stabiel gebleven op ongeveer 4,5 procent.

Lagere deelname aan havo en vwo vormt belemmering

Voor een betere vertegenwoordiging van niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs vormt de lage havo- en vwo-deelname de belemmering. Aan het ambitieniveau van de potentiële studenten schort het zeker niet. De directe doorstroom vanuit havo naar hbo en vanuit vwo naar wo is zeer hoog, bij Turken en Marokkanen bijna 90 procent van de geslaagden.

Onderwijsdeelname wo, tweede generatie niet-westerse allochtonen

Onderwijsdeelname wo, tweede generatie niet-westerse allochtonen

Hoge deelname van Antillianen en Arubanen

De zeer hoge deelname van de tweede generatie Antillianen en Arubanen is opvallend. Voor het wo ligt het ruim hoger dan bij autochtonen. Deze groep is het nageslacht van de immigranten die zo’n dertig jaar eerder naar Nederland kwamen. Gemiddeld genomen heeft deze tweede generatie dus een hoog opleidingsniveau. Hetzelfde geldt voor de groep ‘‘overig niet-westers’.

 Suzan van der Aart

Bron: StatLine, hbo naar herkomst, StatLine, wo naar herkomst