Verschil ziekenhuisopnamen naar herkomstgroep

Naar verhouding zijn er meer ziekenhuisopnamen onder Turken dan onder Marokkanen, Surinamers of autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit  nieuw onderzoek op basis van medische registraties en bevolkingsgegevens. De cijfers hebben betrekking op personen tot 50 jaar.

Gemiddeld aantal ziekenhuisopnamen per jaar, 1995-2001

Gemiddeld aantal ziekenhuisopnamen per jaar, 1995-2001

Ziekenhuisopnamen naar herkomstgroep

In de onderzochte periode 1995-2001 is het gemiddeld aantal ziekenhuisopnamen per 100 personen van de bevolking tot 50 jaar voor mannen 9,2 en voor vrouwen 13,3.

Het gemiddeld aantal ziekenhuisopnamen is bij mannen het laagst onder autochtonen en het hoogst bij Turken (respectievelijk 9,1 en 11,9 per 100 personen van dezelfde herkomstgroep per jaar). Bij de vrouwen zijn er behalve bij de Turken ook duidelijk meer ziekenhuisopnamen bij Marokkanen en Surinamers dan bij autochtonen.

Gemiddeld aantal opnamen constant

Bij opnamen in het ziekenhuis bestaat er onderscheid tussen klinische opnamen en dagopnamen.

Gemiddeld zijn twee van de drie opnamen van klinische aard. In de periode 1995-2001 is er bij de klinische opnamen sprake van een afname, terwijl de dagopnamen toenemen.

Het gemiddeld aantal opnamen per persoon is in de periode 1995-2001 echter nauwelijks gewijzigd.

Gemiddeld aantal klinische opnamen per jaar, 1995-2001

Gemiddeld aantal klinische opnamen per jaar, 1995-2001

Klinische opnamen

Bij Turkse mannen is het gemiddeld aantal klinische opnamen duidelijk hoger in vergelijking met de andere herkomstgroeperingen. Bij vrouwen is dit aantal het hoogst bij Marokkanen en Turken. De hier geconstateerde verschillen zijn door de jaren heen vrij constant.

Als bevallingen buiten beschouwing worden gelaten, blijkt dat het aantal opnamen bij Marokkanen in verhouding sterker daalt dan bij de andere herkomstgroepen. Zowel bij mannen als bij vrouwen van Turkse herkomst is het aantal opnamen dan het hoogst.

Gemiddeld aantal dagopnamen per jaar, 1995-2001

Gemiddeld aantal dagopnamen per jaar, 1995-2001

Dagopnamen

Niet alleen het aantal klinische opnamen, ook het aantal dagopnamen is in alle jaren zowel bij mannen als vrouwen het hoogst bij de Turken. Bij mannen hebben de Surinamers het laagste aantal dagopnamen, bij vrouwen is dit het geval bij de Marokkanen.

Als besnijdenissen buiten beschouwing worden gelaten, daalt het aantal dagopnamen vooral bij de Marokkanen, gevolgd door resp. de Turken en Surinamers. Bij de mannen is het aantal dagopnamen dan het hoogst bij Turken en autochtonen.

Gemiddelde verpleegduur per klinische opname

Gemiddelde verpleegduur per klinische opname

Verpleegduur

Bij de klinische opnamen neemt de gemiddelde verpleegduur, dat wil zeggen het gemiddeld aantal dagen per ziekenhuisopname, zowel voor mannen als voor vrouwen in dezelfde mate af in de periode 1995-2001. Naar herkomstgroep is de verpleegduur voor alle jaren het langst bij Surinamers.

Gerard Verweij

Bron: StatLine