Milieukosten landbouw fors gestegen

De bruto-kosten ter bestrijding van milieuverontreiniging door de landbouw zijn in 2001 opgelopen tot 771 miljoen euro. Dit betekent een toename van 36 procent ten opzichte van 1998. De helft van deze kosten bestaat uit het afvoeren van mest en administratieve milieulasten.

Ontwikkeling milieukosten landbouw

Ontwikkeling milieukosten landbouw

Hogere subsidies

Omdat de overheid in 2001 159 miljoen euro subsidie verleende, drie keer zoveel als in 1998, kwamen de netto-milieulasten van de agrarische sector in 2001 uit op 612 miljoen euro.

De milieulasten van een doorsnee boer zijn hiermee opgelopen tot 6 500 euro in 2001.

Forse stijging kosten mestafvoer

In 2001 hebben landbouwbedrijven 226 miljoen euro betaald om overtollige mest af te voeren. In 1998 was dit nog 96 miljoen euro. De overheid keerde op haar beurt in 2001 ruim 56 miljoen euro uit aan vergoedingen voor de beëindiging van veehouderijen. Daarmee beoogt de overheid onder meer het mestoverschot te beperken. Dit gebeurt in de vorm van het opkopen van dier- en mestproductierechten.

Milieukosten landbouw

Milieukosten landbouw

Administratieve lasten

In 2001 maakte de sector landbouw voor ruim 160 miljoen euro kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit milieuregelgeving. Het gaat hierbij vooral om lasten die een gevolg zijn van het mineralenaangiftesysteem (Minas).

Agrarisch natuurbeheer

Door agrarisch natuurbeheer dragen boeren bij aan het behoud van de natuurlijke verscheidenheid van het landschap. Met 38 miljoen euro subsidie in 2001 compenseert de overheid de boeren voor gemaakte kosten.

Roel Delahaye

Bron: StatLine