Wet SAMEN: meeste grote bedrijven hebben weinig allochtone werknemers

In 2000 was bij ruim de helft van de bedrijven in Nederland minder dan 5 procent van de werknemers allochtoon.

Gerekend over alle bedrijven was het aandeel allochtone werknemers 9,3 procent. In 1999 was dat 8,8 procent.

Aantal bedrijven naar aandeel allochtone werknemers

Aantal bedrijven naar aandeel allochtone werknemers

Minder bedrijven met klein aandeel allochtonen

Het aantal bedrijven met minder dan 5 procent allochtone werknemers, is gedaald. In 1999 had nog 58 procent van de bedrijven minder dan 5 procent allochtonen in dienst. Een jaar later was dit 55 procent. De afname was het sterkst bij grote bedrijven.

Kleine bedrijven

Kleine bedrijven hebben vaker een klein percentage allochtonen in dienst. Drie van de vijf bedrijven met 35 tot 50 werknemers hebben minder dan 5 procent allochtone werknemers. Bij bedrijven met meer dan 1 000 werknemers is dat twee van de vijf.

Aandeel bedrijven met minder dan 5 procent allochtone werknemers naar bedrijfsgrootte, 2000

Aandeel bedrijven met minder dan 5 procent allochtone werknemers naar bedrijfsgrootte, 2000

Weinig allochtone werknemers bij overheid en onderwijs

Per economische sector loopt het aandeel bedrijven met een klein aandeel allochtonen sterk uiteen. In het openbaar bestuur heeft 85 procent van de organisaties minder dan 5 procent allochtonen in dienst. Ook ruim driekwart van de instellingen in de bouw, de energie- en delfstofwinning en het onderwijs heeft minder dan 5 procent allochtonen werken. In het onderwijs is het aandeel instellingen met een dergelijk klein percentage allochtonen het hoogst in het basis- en het speciaal onderwijs.

In de zakelijke dienstverlening heeft 39 procent van de bedrijven minder dan 5 procent allochtone werknemers. In deze sector zijn vooral veel allochtonen werkzaam in de schoonmaakbranche en bij uitzendbureaus.

Aandeel bedrijven met minder dan 5 procent allochtone werknemers naar economische activiteit, 2000

Aandeel bedrijven met minder dan 5 procent allochtone werknemers naar economische activiteit, 2000

Meer dan de helft van de financiële instellingen en de bedrijven in de industrie en zakelijke dienstverlening heeft meer dan 5 procent allochtonen in dienst.

Leo van Toor en Rik van der Vliet

Bron: Sociaal Statistisch Bestand