Steeds minder mensen hebben een kunstgebit

Het aandeel mensen met een volledig kunstgebit neemt in Nederland nog steeds af. Steeds meer mensen gaan jaarlijks minstens één keer naar de tandarts.

Dragers volledig kunstgebit gehalveerd

Het aandeel personen met een volledig kunstgebit is tussen 1981 en 2002 meer dan gehalveerd. In 2002 heeft nog krap 15 procent van de Nederlandse bevolking een volledig kunstgebit.

Gebitsprotheses

Gebitsprotheses

De afname is het grootst in de leeftijdsgroep 45-64 jaar: bijna 40 procentpunt. Bij 65-plussers daalde het aandeel met een volledig kunstgebit van driekwart in 1981 naar ongeveer de helft in 2002.

Dragers van een volledig kunstgebit naar leeftijd

Dragers van een volledig kunstgebit naar leeftijd

Het aandeel personen met alleen in de boven- of onderkaak een kunstgebit daalde in dezelfde periode marginaal. Het aandeel personen met een plaatje, frameprothese of brug steeg licht.

Meer mensen bezoeken de tandarts

Het percentage Nederlanders dat minstens een keer per jaar naar de tandarts gaat, is tussen 1981 en 2002 gestegen van 60 naar bijna 80 procent. Het jaarlijkse gemiddelde aantal tandartscontacten per Nederlander in 2002 was 2,2. Dit aantal was de laatste twee decennia redelijk stabiel.

Mannen consulteren nagenoeg even vaak de tandarts als vrouwen. Particulier verzekerden gaan vaker naar de tandarts dan ziekenfondsverzekerden en hoogopgeleiden gaan vaker dan laagopgeleiden. Mensen van 65 jaar en ouder brengen minder vaak een bezoek aan de tandarts dan jongere mensen. Dit komt omdat ze vaker een kunstgebit hebben.

Periodiek onderzoek

Driekwart van de contacten met de tandarts betreft een periodiek onderzoek of een hieruit voortkomende behandeling. Pijnklachten zijn bij een op de tien contacten de drijfveer om de tandarts te bezoeken. Oudere mensen gaan vaker met pijnklachten naar de tandarts dan jongere mensen.

Gaatjes vullen

Indien gebitscontrole buiten beschouwing wordt gelaten, is een kwart van de behandelingen die mensen bij de tandarts ondergaan het vullen van een of meerdere tanden. Het verwijderen van tandsteen beslaat ook een kwart van de behandelingen. De meest ingrijpende verrichting, het trekken van een tand, komt bij een op de twintig behandelingen voor.

Soorten behandelingen, 2002

Soorten behandelingen, 2002

Bij de hoogopgeleiden staat conservering van het gebit het meest voorop. Tanden worden het minst getrokken terwijl vul-, kroon- en brugwerk bij deze groep het meest wordt verricht. Ook bij particulier verzekerden komen minder extracties en meer kroon- en brugwerk voor dan bij ziekenfondsverzekerden.

Gebitsregulatie komt vooral voor bij jongeren van 12 tot 18 jaar. Alleen jongeren onder de 18 jaar krijgen een fluorbehandeling.

Ferdy Otten

Bron: StatLine 

Gebruik medische voorzieningen

 

Gerapporteerde gezondheid en leefstijl