Geringe daling bedrijfsafval

In 2002 is bij de nijverheid 20,2 miljoen ton bedrijfsafval vrijgekomen. Dat is drie procent minder dan in 2001. Van het totale afval is 83 procent bestemd voor hergebruik. Het overige afval vindt voornamelijk zijn weg naar stortplaatsen (zeven procent) en afvalverbrandingsinstallaties (acht procent).

Bedrijfsafval nijverheid, 2002

Bedrijfsafval nijverheid, 2002

Gescheiden bedrijfsafval

Het bedrijfsafval wordt voor 95 procent gescheiden en voor 5 procent gemengd aangeboden. Bij gescheiden afval is hergebruik de meest voorkomende bestemming. Het afval is voor de helft organisch en voor ruim eenderde anorganisch van aard. Het overige gescheiden afval bestaat vooral uit slibachtig materiaal en niet gemeld gevaarlijk afval.

Samenstelling bedrijfsafval

Van het totale bedrijfsafval bestaat eenderde uit plantaardig afval. Het betreft hier vooral soja-afval, bietenpulp, bostel en gist. Verder komen in aanzienlijke hoeveelheden dierlijk materiaal, slakken en bodemas, vliegas, zand/klei en (licht) verontreinigde grond vrij.

Samenstelling bedrijfsafval, 2002

Samenstelling bedrijfsafval, 2002

Veel hergebruik

Bijna driekwart van het totale bedrijfsafval komt vrij bij de voedings- en genotmiddelenindustrie, de (basis)metaalindustrie en de openbare nutsbedrijven. Het aandeel hergebruik van deze drie bedrijfsklassen ligt met 90 procent ruim boven het gemiddelde. Het afval uit de voedings- en genotmiddelenindustrie neemt met 9,6 miljoen ton bijna de helft van al het afval in.

Het merendeel van dit afval wordt door de landbouw gebruikt als veevoer of meststof.

Openbare nutsbedrijven scoren met 98 procent het hoogst in hergebruik. Het gaat hierbij vooral om bodemas, vliegas en ontzwavelinggips afkomstig uit de kolengestookte elektriciteitscentrales. De afzet van deze stoffen vindt goeddeels plaats in de wegenbouw en de cement- of gipsindustrie. In de metaalindustrie gaat het vooral om metaalslakken die ingezet worden in de cementindustrie en in de wegen- en waterbouw.

Hergebruik bedrijfsafval naar bedrijfsklasse

Hergebruik bedrijfsafval naar bedrijfsklasse

Weinig hergebruik

In enkele bedrijfsklassen is het hergebruik relatief laag. Zo is het afval bij de delfstoffenwinning (boorgesteente en -gruis) vaak ongeschikt voor hergebruik. Het wordt voornamelijk gestort. Bij de hout- en de papierindustrie wordt relatief veel afval verbrand.

René Jolly

Bron: StatLine