Een op de acht huishoudens ervaart inkomenstekort

Huishoudens zijn in de periode 1991-2001 een steeds groter deel van hun inkomen minimaal noodzakelijk gaan vinden. Dat blijkt uit een vergelijking van het feitelijk besteedbare inkomen van huishoudens met het inkomen dat Nederlanders zelf minimaal nodig zeggen te hebben.

Besteedbaar en minimaal nodig geacht huishoudensinkomen

Besteedbaar en minimaal nodig geacht huishoudensinkomen

Steeds meer inkomen nodig

In 2001 bedroeg het minimaal nodig geacht huishoudensinkomen 16,6 duizend euro. Sinds 1991 is dit bedrag, gecorrigeerd voor inflatie, toegenomen met 2,4 duizend euro. Dit is een stijging van 17 procent. De stijging van het feitelijk besteedbaar inkomen was minder groot.

Toename vaste lasten

De stijging van het minimaal noodzakelijk geacht huishoudensinkomen hangt samen met de toename van de vaste lasten. In 1999/2000 besteedden huishoudens hieraan gemiddeld 8,5 duizend euro. Dat is 1,1 duizend euro meer dan in 1990/1991.

Lagere en hogere inkomensgroepen

Naarmate huishoudens een hoger inkomen hebben, wordt een hoger bedrag minimaal noodzakelijk gevonden. Huishoudens uit de laagste inkomensgroep hadden een inkomen van minstens 11 duizend euro per jaar nodig om rond te komen. Huishoudens uit de hoogste inkomensgroep vonden dat ze minimaal 23 duizend euro nodig hadden.

Een op de acht huishoudens ontving in 2001 een netto inkomen dat lager was dan wat men zelf minimaal noodzakelijk vond. Van de huishoudens in de laagste inkomensgroep had ruim een kwart een inkomen dat lager was dan wat minimaal werd geacht. Dit aandeel is vier keer zo groot als bij de hoogste inkomensgroep.

Ontvangen netto inkomen lager dan het minimaal nodig geacht inkomen naar inkomensgroep, 2001

Ontvangen netto inkomen lager dan het minimaal nodig geacht inkomen naar inkomensgroep, 2001

Eenoudergezin ervaart vaak inkomenstekort

Eenoudergezinnen en alleenstaanden hebben relatief vaak een inkomen dat lager is dan wat ze minimaal noodzakelijk vinden. Zo’n 30 procent van de eenoudergezinnen vond het feitelijk inkomen ontoereikend. Bij de alleenstaanden was dat 18 procent.

Ontvangen netto inkomen lager dan het minimaal nodig geacht inkomen naar type huishouden, 2001

Ontvangen netto inkomen lager dan het minimaal nodig geacht inkomen naar type huishouden, 2001

Ger Linden