Particuliere exploitatie sportaccomodaties neemt toe

Tussen 1988 en 2000 is het aantal overdekte sportaccommodaties met 37 procent gestegen (tot 2210). Het aantal sportaccommodaties in de open lucht is ongeveer gelijk gebleven (4030 in 1988, 4040 in 2000). Het aantal zwembaden is in diezelfde periode licht gedaald van 786 naar 760.

Aantal sportaccommodaties en zwembaden

Gemeentelijke accommodaties verliezen terrein

Van oudsher zijn het vooral de gemeenten die zwembaden en sportaccommodaties exploiteren. In de jaren negentig veranderde dit beeld door privatisering en door de opkomst van commerciële aanbieders.
In 1988 exploiteerden gemeenten nog ruim 60 procent van de zwembaden en de overdekte sportaccommodaties. In 2000 was dat gedaald tot ruim 40 procent.
Van de openlucht sportaccommodaties werd in 1988 nog 87 procent door de gemeente geëxploiteerd. In 2000 was dit 79 procent.

Aandeel gemeentelijke sportaccommodaties en zwembaden

Meer particuliere exploitanten

Het aantal particuliere exploitanten  van zwembaden en sportaccommodaties nam tussen 1988 en 2000 sterk toe tot bijna 2 duizend. De gezamenlijke baten verdrievoudigden van 240 miljoen euro tot 742 miljoen euro.

Baten particuliere zwembaden en sportaccommodaties

Rob Goossens