Doorlooptijd woningbouw neemt toe

De afgelopen jaren is de tijd tussen het verlenen van de bouwvergunning en het gereedkomen van de woning toegenomen. In 2002 was de bouwtijd van 35 procent van de woningen meer dan twee jaar. In 1995 duurde het bij 5 procent van de woningen langer dan twee jaar.

Bij grotere projecten meer doorlooptijd

Vooral bij de grotere projecten is de bouwtijd toegenomen. In de provincies Noord- en Zuid-Holland is de toename het sterkst. Opvallend is dat in gemeenten met een extra bouwtaak ((de VINEX- en BoN-gebieden) de looptijd hoger ligt dan bij de overige gemeenten. Dat komt mede doordat de projecten in deze gebieden gemiddeld groter zijn.

Forse daling van aandeel dat binnen een jaar gereed is

Het aantal woningen met een bouwtijd van minder dan één jaar neemt af. In 1995 was voor 46 procent van de gebouwde woningen de doorlooptijd minder dan één jaar, in 2002 is dit gedaald tot 20 procent. De toegenomen bouwtijd heeft deels te maken met langere (bezwaar)procedures. Daardoor verstrijkt meer tijd tussen het verlenen van de vergunning en de start van de bouwwerkzaamheden. Daarnaast neemt ook de tijd tussen de aanvang van de bouw en de oplevering toe.

Doorlooptijd woningbouw

Ruim helft van grote projecten niet in twee jaar klaar

Van alle projecten van één woning was de doorlooptijd in 17 procent van de gevallen langer dan twee jaar. Bij projecten met 20 tot 49 woningen was dit 29 procent en bij projecten met meer dan 200 woningen zelfs 57 procent. In 1995 waren deze aandelen nog respectievelijk 5, 4 en 10 procent.

Bouwtijd langer dan 2 jaar naar projectgrootte

Doorlooptijd in Noord- en Zuid-Holland het langst

In Noord- en Zuid-Holland was het aantal woningen met een doorlooptijd van meer dan twee jaar 45 procent, terwijl rond de 15 procent binnen een jaar was gerealiseerd. In Groningen was dat respectievelijk 10 en 46 procent. Deze verschillen worden mede veroorzaakt doordat in Groningen de projecten gemiddeld kleiner zijn dan in Noord- en Zuid-Holland.

Doorlooptijd per provincie, 2002

Bouwtijd in VINEX-gebieden lang

In 2002 duurde voor heel Nederland bij 35 procent van de woningen de realisatie twee jaar of langer. In de VINEX-stadsgebieden was dat 39 procent en in de BoN-gebieden 40 procent. Bij de verdeling naar grootte van het bouwproject zijn de verschillen tussen Nederland en de VINEX-gemeenten kleiner. De langere bouwtijd in de VINEX-gebieden worden dus voor een deel veroorzaakt door de omvang van de projecten.

Bert Bunschoten en Cees Steijn