Groei biologische landbouw vlakt af

De groei van het aantal biologische landbouwbedrijven is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2000 steeg dit aantal nog met ruim 15 procent. Een jaar later was dit 13 procent.

Het aantal biologische landbouwbedrijven is in 2002 nog met slechts 6 procent toegenomen. Hiermee zijn er 1088 biologische bedrijven in ons land. Dit is 1,2 procent van de boerenbedrijven.

Aantal biologische landbouwbedrijven

Minder in omschakeling

In 2002 hebben zich minder bedrijven aangemeld voor omschakeling van de gangbare naar de biologische landbouw. Het aantal bedrijven in omschakeling nam met 7 procent af.

Toename areaal

In 2002 is het areaal biologische landbouw met 15 procent flink gestegen. Deze stijging is vergelijkbaar met die in 2001. De biologische bedrijven bewerkten hiermee in 2002 ruim 35 duizend hectare. Hierdoor komt het aandeel van het biologisch beteelde areaal op 1,8 procent van de totale oppervlakte landbouwgrond.

Areaal biologische landbouw

Ontwikkelingen per sector

Vooral in de akkerbouw neemt de biologische teeltwijze toe. Het aantal biologische bedrijven steeg hier met bijna eenderde tot 155.

De veehouderijbedrijven met graasdieren vormen bijna de helft van het totale aantal biologische bedrijven. Deze bestaan voornamelijk uit melkveehouderijen en zijn in aantal nagenoeg gelijk gebleven. Bij de tuinbouwbedrijven is eveneens sprake van een nagenoeg gelijk gebleven aantal bedrijven. Het aantal fruit- en boomteeltbedrijven is met 21 procent gestegen.

Biologische landbouw per sector

Biologische veestapel neemt toe

Het aantal biologisch gehouden kippen is in 2002 ten opzichte van een jaar eerder verdubbeld tot ruim 600 duizend. Zowel het aantal vleeskuikens als leghennen verdubbelde. De biologische rundveestapel is met 15 procent toegenomen tot bijna 42 duizend stuks. In de biologische varkenshouderij nam het aantal varkens met ruim eenderde toe tot bijna 29 duizend. Het aantal melkgeiten is met een kwart toegenomen tot ruim 12 duizend.

Grootste toename in Gelderland

In de provincie Gelderland is het areaal biologische landbouw met 47 procent het meest toegenomen. Andere relatief grote uitbreidingen van het biologische areaal deden zich voor in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Daarentegen is in de provincie Groningen het areaal biologische landbouw met 12 procent afgenomen.

Flevoland heeft nog steeds het grootste areaal biologische landbouw.

Johan Fraeijhoven