Toekomstige arbeidskrachten vaker allochtoon

De groei van de potentiële beroepsbevolking zal de komende jaren vooral bestaan uit niet-westerse allochtonen. Na 2010 loopt het aantal autochtonen terug, maar blijft het aantal allochtonen stijgen. De omvang van de potentiële beroepsbevolking zal daardoor stabiel zijn. Het aandeel niet-westerse allochtonen in de bevolking van 15-64 jaar zal in de periode 2003-2020 toenemen van 10 naar 16 procent.

Potentiële beroepsbevolking na 2010 stabiel

De potentiële beroepsbevolking zal tussen 2003 en 2010 stijgen van 10,9 miljoen naar 11,1 miljoen en daarna stabiliseren. Het aantal autochtonen in deze groep zal tot 2010 vrijwel constant zijn met 8,8 miljoen. Daarna daalt het tot 8,3 miljoen in 2020. Het aantal niet-westerse allochtonen zal tussen 2003 en 2020 stijgen van 1,1 naar 1,8 miljoen.

Potentiële beroepsbevolking naar herkomst

Potentiële beroepsbevolking naar herkomst

Laatste jaren minder jongeren en meer ouderen

Het aandeel van jongeren in de potentiële beroepsbevolking is de afgelopen jaren gedaald, terwijl het aandeel ouderen is toegenomen.Tussen 1996 en 2003 daalde het aantal 15-29-jarigen van 3,3 naar 3,0 miljoen. Het aantal 50-64-jarigen nam toe van 2,4 naar 2,9 miljoen.

Komende jaren weer toename jongeren

In de komende jaren zal het aantal jongeren weer gaan toenemen tot 3,2 miljoen in 2020. Deze groei vindt vooral plaats bij niet-westerse allochtonen, terwijl bij autochtonen het aantal vrijwel gelijk zal blijven. Het aantal niet-westerse allochtonen van 15-29 jaar zal groeien van 450 duizend nu naar 650 duizend in 2020.

Aantal 15-29-jarigen naar herkomst

Aantal 15-29-jarigen naar herkomst

Forse afname 30-49-jarigen verwacht

Onder de 30-49-jarigen ligt de arbeidsdeelname het hoogst. In de afgelopen jaren is hun aantal nog licht gestegen. In de komende jaren zal het aantal 30-49-jarigen echter stevig afnemen, van 5,1 miljoen nu naar 4,3 miljoen in 2020. Deze afname doet zich vooral voor bij de autochtonen. Bij niet-westerse allochtonen zal het aantal 30-49-jarigen nog groeien.

Ontwikkeling 2003-2020 naar leeftijd en herkomst

Ontwikkeling 2003-2020 naar leeftijd en herkomst

Veel meer ouderen in komende jaren

Het aantal 50-64-jarigen zal de komende decennia sterk toenemen, van 2,9 miljoen nu naar 3,6 miljoen in 2020.

De bijdrage van niet-westerse allochtonen aan deze groei is beperkt: van 140 duizend nu naar 350 duizend in 2020.

Andries de Jong

Bron: StatLine