Veel groene stroom uit het buitenland

In 2002 was 1,5 procent van de Nederlandse energievoorziening afkomstig uit binnenlandse duurzame energiebronnen. Wordt de import van duurzame elektriciteit meegerekend dan komt dit percentage op 4,2 procent.

Binnenlandse productie en de import samen zorgen er voor dat zo’n 13 procent van de in Nederland verbruikte elektriciteit is op gewekt met duurzame energiebronnen.

Aandeel duurzame energie in Nederlandse energievoorziening

Import opnieuw fors hoger

De totale import van elektriciteit daalde in 2002 licht. De hoeveelheid geïmporteerde duurzame elektriciteit is echter voor het derde opeenvolgende jaar fors gestegen. De helft van de totale geïmporteerde elektriciteit is daarmee duurzaam. De geïmporteerde duurzame elektriciteit is voor 60 procent opgewekt met bio-energie en voor 40 procent met waterkracht.

Binnenlandse productie duurzame elektriciteit

Meer binnenlandse bio-energie en windenergie

Ook de binnenlandse productie van groene stroom laat een sterke stijging zien: 24 procent in 2002. Het meestoken van biomassa in kolencentrales is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de toename. Elektriciteit opgewekt met bio-energie levert ruim 2,3 procent van het totale nationale elektriciteitsverbruik.

De geproduceerde windenergie nam met 10 procent toe. Daarmee leveren de Nederlandse windmolens een bijdrage van 0,8 procent van het nationale elektriciteitsverbruik.

De stijging is het gevolg van 132 bijgeplaatste windturbines in 2002. Het zogenaamde opgestelde vermogen aan windturbines kende daardoor een recordgroei van 40 procent.

De waterkrachtcentrales in Nederland leverden een bijdrage 0,1 procent aan het Nederlandse elektriciteitsverbruik. De bijdrage van zonne-energie is nog altijd zeer bescheiden (0,015 procent).

Aanbod groter dan vraag

Door de grote hoeveelheid geïmporteerde duurzame elektriciteit en de binnenlandse productie samen is het aanbod zo’n vier keer zo groot als de vraag. Het aantal afnemers neemt echter zeer sterk toe. In 2002 nam het aantal klanten toe van 0,8 tot 1,4 miljoen klanten. De stijging zet zich door in 2003, waar in het eerste kwartaal 0,4 miljoen extra nieuwe klanten groene stroom kopen.

Henk Verduin (CBS) en Christiaan Abeelen (NOVEM/ Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu)