Uitgaven thuiszorg fors omhoog

De uitgaven aan thuiszorg zijn in 2001 met 15,1 procent gestegen tot 2,8 miljard euro. De uitgaven voor thuiszorg stijgen harder dan de uitgaven aan gezondheids- en welzijnszorg.

Uitgaven aan thuiszorg en totale zorg

Extra kosten voor wegwerken van wachtlijsten

De uitgaven aan thuiszorg nemen vooral toe door de extra middelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor het wegwerken van wachtlijsten in de verpleging en verzorging.

Verder neemt ook de vraag naar thuiszorg toe. Oorzaken hiervan zijn het grotere aantal ouderen, de verkorting van de opnameduur in ziekenhuizen en het langer zelfstandig thuiswonen van hulpbehoevenden.

Uitgaven thuiszorg naar activiteit

Zeventig procent AWBZ-verpleging en verzorging

De huishoudelijke en persoonlijke verzorging, en verpleging van zieken, gehandicapten en ouderen thuis vormen de belangrijkste uitgavenposten. Meer dan 80 procent van het thuiszorgbudget gaat op aan verpleging en verzorging, waaronder 70 procent in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Kraamzorg (aandeel 8 procent van het budget), ouder- en kindzorg en dieetadvisering (7 procent) zijn andere belangrijke uitgavenposten.

Arbeidsvolume

Vijf duizend voltijdbanen erbij

De thuiszorginstellingen zijn eind 2001 goed voor bijna 75 duizend volledige banen, 5 duizend meer dan in 2000. De helft van deze extra banen is van uitzendkrachten en ander ingeleend personeel. Deze laatste groep vormt samen met alphahelpenden 17 procent van het arbeidsvolume bij de thuiszorginstellingen; 83 procent van het arbeidsvolume is personeel in loondienst.

Productievolume

Minder sterke groei van productievolume

Het aantal uren verpleging en verzorging is toegenomen van 65 miljoen in 2000 tot bijna 68 miljoen in 2001. Bij de kraamzorg is het aantal verzorgingsuren in 2001 gedaald met 1,7 procent tot 7,8 miljoen uren. De daling is in lijn met de afname van het aantal levendgeborenen.

Het aantal consulten bij de ouder- en kindzorg ligt de laatste jaren vrij constant rond de 3,3 miljoen.

Aantal cliënten AWBZ verzorging en verpleging

Meer cliënten in thuiszorg

In 2001 telden de thuiszorginstellingen bijna 347 duizend cliënten die gebruikmaakten van AWBZ verpleging en verzorging. Dit is een stijging met 4,1 procent in vergelijking met 2000.

Martin Boon

Bron: StatLine