Milieumaatregelen verkeer: 1 miljard euro

In 2001 is 970 miljoen euro uitgegeven aan maatregelen om de belasting van het milieu door het verkeer te bestrijden.

De toename van het verkeer én het grotere pakket aan maatregelen om de milieuverontreiniging te bestrijden, hebben de kosten van milieumaatregelen de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld. Het grootste deel van de kosten – zoals bijvoorbeeld de aanschaf van katalysatoren – kwam voor rekening van de verkeersdeelnemers.

Milieukosten verkeer, 1990-2001

Aanpassen

Katalysatoren voor benzinemotoren hebben ruim 180 miljoen euro gekost in 2001. Om de katalysator van een benzinemotor optimaal te laten werken, wordt de motor minder zuinig afgesteld dan technisch mogelijk is. De motor verbruikt daardoor extra brandstof. In 2001 kostte dit extra verbruik 50 miljoen euro.

Het aanpassen van brandstoffen aan de geldende milieueisen voor het wegverkeer kostte in 2001 ruim 140 miljoen euro. Hiervan is 120 miljoen euro besteed aan het ontzwavelen van diesel.

Geluidshinder

Maatregelen tegen geluidshinder vergden in 2001 meer dan 270 miljoen euro. Hiervan kwam ruim 200 miljoen euro voor rekening van de overheid. De overheidsmaatregelen zijn onder meer het isoleren van woningen rond Schiphol, de plaatsing van geluidsschermen en de toepassing van stil asfalt. Ook vervoersmiddelen worden aangepast aan de geluidseisen. De kosten hiervan worden toegerekend aan de eigenaar.

Onder de kosten van milieumaatregelen van het verkeer vallen ook de kosten die worden gemaakt om bodemverontreiniging bij tankstations te voorkomen of te saneren. Eind jaren negentig zijn deze maatregelen bij de meeste tankstations genomen. Hierdoor zijn deze kosten met bijna 50 miljoen euro in 2001 lager dan in voorgaande jaren.

Roel Delahaye