Minder leerlingen in basisonderwijs

In het schooljaar 2002/’03 is het aantal leerlingen in het basisonderwijs met 2,5 duizend afgenomen. Van de leerlingen hoort 15 procent tot een culturele minderheid. Deze behoren steeds minder vaak tot de achterstandsleerlingen. Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs is in 2002/’03 licht gestegen.

Ruim 1,5 miljoen leerlingen

In het schooljaar 2002/’03 zijn er ruim 1,5 miljoen basisschoolleerlingen. Het aantal is ten opzichte van het voorgaande schooljaar met 2,5 duizend gedaald. Voor het eerst in tien jaar is het aantal leerlingen afgenomen. Vergeleken met het begin van de jaren negentig zijn het er nog altijd ruim 10 procent meer.

Leerlingen in het basisonderwijs

Aandeel culturele minderheden stabiel

In de loop van de jaren negentig groeide het aandeel basisschoolleerlingen dat tot een culturele minderheid behoort, de zogeheten cumi-leerlingen. De laatste jaren is het percentage cumi-leerlingen stabiel met 15 procent. In schooljaar 1991/’92 was dat nog 11 procent.

Minder achterstandsleerlingen

In 2002/’03 behoort 26 procent van de leerlingen tot de achterstandsleerlingen. Dit zijn leerlingen waarvoor de scholen extra geld krijgen. Het aandeel achterstandsleerlingen vertoont een dalende trend. In 1996/’97 behoorde nog 37 procent tot de achterstandsleerlingen.

Leerlingen in het basisonderwijs uit culturele minderheden

In 2002/03 geldt 84 procent van de cumi-leerlingen als achterstandsleerling. Dit houdt in dat hun ouders een laag opleidings- en beroepsniveau hebben. In 1996/’97 gold dit nog voor 91 procent.

Lichte groei in speciaal basisonderwijs

Kinderen die extra hulp bij de opvoeding en het leren nodig hebben, zijn aangewezen op het speciaal onderwijs. In 2002/’03 volgen 52 duizend leerlingen speciaal basisonderwijs. Er is sprake van een geringe stijging ten opzichte van het vorige schooljaar.

Leerlingen in het speciaal basisonderwijs

Begin jaren negentig steeg het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs. Na 1995/’96 nam het af. De overheid was toen begonnen met het stimuleren van het "samen leren", waarbij voor moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kinderen die naar een gewone basisschool gaan extra subsidie gegeven wordt. Vanaf schooljaar 2001/’02 neemt het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs echter weer toe. Er zijn twee keer zoveel jongens als meisjes in het speciaal basisonderwijs.

Frederik Florquin en Frank Blom