In 2020 een op de drie leerlingen allochtoon

In 2003 is 15 procent van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs niet--westers allochtoon. Volgens de allochtonenprognose van het CBS zal dit aandeel toenemen tot 20 procent in 2020. Het aandeel westerse allochtone leerlingen groeit tussen 2003 en 2020 van 6 procent naar 9 procent. In totaal is bijna 30 procent van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs allochtoon in 2020.

Aantal 4-11 jarigen, 1996-2020

Aandeel allochtone basisscholieren groeit

Vrijwel alle 4-11-jarigen nemen deel aan het basisonderwijs. Het aantal jongeren in deze leeftijdsgroep zal de komende jaren nog licht groeien door de geboortestijging die zich in de tweede helft van de jaren negentig voordeed. Na 2010 wordt een daling van het aantal 4-11-jarigen verwacht door een afname van het aantal geboorten die de komende jaren zal plaatsvinden.

Het aantal autochtone jongeren van 4-11 jaar zal tussen 2003 en 2020 met 135 duizend afnemen tot 1,1 miljoen. Het aantal niet-westerse allochtonen in deze leeftijdsgroep stijgt echter van 200 duizend naar 280 duizend. Westerse allochtone 4-11-jarigen nemen in aantal toe van 100 duizend in 2003 tot 150 duizend 2020. Het aandeel allochtone leerlingen in het basisonderwijs zal hiermee stijgen van een op de vijf in 2003 tot bijna een op de drie in 2020.

Aantal 12-17 jarigen, 1996-2020

Meer allochtonen in het voortgezet onderwijs

De meeste 12-17-jarigen volgen een opleiding in het voortgezet onderwijs. In de tweede helft van de jaren negentig was het aantal 12-17-jarigen vrijwel stabiel. Tot 2015 wordt een stijging verwacht van het aantal jongeren in deze leeftijdsgroep. Daarna zal het aantal 12-17-jarigen dalen, door de afname in het aantal geboorten die de komende jaren wordt verwacht. Ook in deze leeftijdsgroep wordt het aandeel autochtonen kleiner, terwijl het aandeel allochtonen zal stijgen van 20 procent in 2003 tot bijna 30 procent in 2020.

Andries de Jong