Omslag op de arbeidsmarkt in 2002

In het jaar 2002 vond een omslag plaats op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheid groeide veel minder sterk dan in voorgaande jaren en de werkloosheid nam voor het eerst sinds 1994 weer toe.

Groei werkgelegenheid neemt af

In het jaar 2002 groeide de werkgelegenheid veel minder sterk dan in voorgaande jaren. Het aantal mensen met een baan van twaalf uur of meer per week kwam gemiddeld uit op 7,1 miljoen. Dat is 76 duizend hoger dan het jaar daarvoor. Deze stijging is laag in vergelijking met voorgaande jaren, toen de werkzame beroepsbevolking groeide met 150 tot ruim 200 duizend per jaar.

Groei werkzame beroepsbevolking

Arbeidsdeelname vrouwen stijgt verder

De stijging van de werkgelegenheid in 2002 deed zich geheel voor bij vrouwen. Het percentage vrouwen van 15-64 jaar met betaald werk voor twaalf uur of meer steeg tot bijna 55. Tien jaar eerder lag dit percentage nog op 41. Het aantal mannen met een baan van twaalf uur of meer veranderde tussen 2001 en 2002 nauwelijks. De arbeidsdeelname van mannen van 15-64 jaar liep iets terug tot onder de 77 procent. Dit kwam doordat het totaal aantal mannen in deze leeftijdscategorie groeide.

Arbeidsdeelname 50-plussers

Arbeidsdeelname 50-plussers blijft toenemen
De stijging van de arbeidsdeelname van mensen van 50 jaar en ouder gaat nog steeds door. Van de 50-54-jarigen had 70 procent in 2002 een baan van twaalf uur of meer. Zes jaar eerder was dit nog 60 procent. Bij de 55-59-jarigen was de stijging nog groter, van 40 naar 54 procent. Ook bij de 60-plussers stijgt de arbeidsdeelname, maar deze is beperkt. In 2002 had één op de zes 60-plussers een baan van twaalf uur of meer.

Werkloosheid naar geslacht

Werkloze beroepsbevolking stijgt in 2002 met 50 duizend

Tussen 1996 en 2001 halveerde de werkloosheid van een half naar een kwart miljoen. Door de omslag op de arbeidsmarkt nam in 2002 de werkloosheid toe met 50 duizend tot 300 duizend. Dat is even hoog als in 1999. De werkloosheid ligt daarmee op 4,1 procent. De werkloosheid onder mannen steeg meer dan die onder vrouwen. Daardoor nam het verschil in werkloosheid tussen mannen en vrouwen af. Jarenlang was de werkloosheid onder vrouwen tweemaal zo hoog als die onder mannen, maar in 2002 is het verschil nog anderhalf maal zo groot (3,4 procent voor de mannen en 5,0 procent voor de vrouwen).

Jacques Thijssen