Nieuwbouw heeft steeds langere doorlooptijd

In 2001 zijn er 73 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is iets meer dan in 2000, maar aanzienlijk minder dan in de tweede helft van de jaren negentig. In 1995 kwamen bijvoorbeeld bijna 94 duizend nieuwbouwwoningen gereed. De afname is voor een deel het gevolg van de langere doorlooptijd van nieuwe woningen.

Gereedgekomen nieuwbouwwoningen

Doorlooptijd neemt toe

De gemiddelde doorlooptijd, de tijd tussen het verlenen van een vergunning en het gereedkomen van een woning, is fors toegenomen ten opzichte van 1995. In 2001 zijn bij het gereedkomen gemiddeld 22 maanden verstreken sinds het verlenen van de bouwvergunning. In 1995 was dat nog gemiddeld 16 maanden.

Aandeel gehalveerd dat binnen een jaar gereed is

Van de in 2001 gereedgekomen woningen is ruim 15 procent gebouwd binnen een jaar na het verlenen van de bouwvergunning. In 1995 gold dat nog voor 31 procent.

Tijd tussen verlenen bouwvergunning en gereedkomen van de woning

Eenderde vergt meer dan twee jaar

Een toenemend deel van de nieuwbouw vergde meer dan een jaar doorlooptijd. Van de in 2001 gereedgekomen woningen was in 34 procent van de gevallen de vergunning zelfs al meer dan twee jaar eerder verleend. In 1995 was dat in slechts 7 procent van de nieuwbouw het geval.

Cees Steijn

Bron: StatLine