Immigratie uit voormalige Sovjetrepublieken sterk toegenomen

De immigratie uit de voormalige Sovjetrepublieken is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2001 kwamen ruim zesduizend immigranten vanuit deze landen naar Nederland. Tien jaar geleden ging het nog om iets meer dan duizend migranten. In totaal zijn de laatste tien jaar 29 duizend migranten uit de voormalige Sovjet-Unie naar Nederland gekomen.

Immigranten met als land van herkomst een van de voormalige Sovjetrepublieken

Russen vormen grootste groep

De grootste groep migranten uit de voormalige Sovjet-Unie komt uit het huidige Rusland. In 2001 was het aandeel Russen ongeveer 37 procent. Hierbij kan onder meer de onrust in Tsjetsjenië een rol gespeeld hebben.

Behalve uit Rusland komen de laatste twee jaar ook veel migranten uit Armenië, Azerbeidzjan en Oekraïne. Het aantal migranten dat jaarlijks uit de overige voormalige Sovjetrepublieken naar Nederland komt, is vrij gering.

Immigranten met als land van herkomst een van de voormalige Sovjetrepublieken, 2001

Toename asielverzoeken lijkt voorbij

Het aantal asielzoekers met de Russische nationaliteit is de afgelopen jaren gestegen tot ongeveer duizend in 2000. Het laatste jaar laat weer een daling zien. Het aantal asielzoekers met de Azerbeidzjaanse nationaliteit was vooral in 1999 met bijna 2,5 duizend relatief hoog. In 2001 is dit aantal sterk gedaald tot iets meer dan zeshonderd. Eenzelfde verloop laat het aantal Armeense asielzoekers zien. Tezamen vormden de asielzoekers met de Armeense, Azerbeidzjaanse of Russische nationaliteit in 2001 twee derde van het totale aantal asielzoekers uit de voormalige Sovjetrepublieken. Uit cijfers van het Centraal Register Vreemdelingen van het ministerie van Justitie blijkt dat in 2001 ongeveer 60 procent van de immigranten uit de voormalige Sovjetrepublieken als asielmigrant naar Nederland is gekomen.

Ingediende asielverzoeken naar nationaliteit

Nederland bij vrouwen in trek voor gezinsvorming

Vrouwen vormen met 57 procent de meerderheid onder de migranten uit de voormalige Sovjet-Unie. Dit komt vooral doordat vrouwen veel vaker dan mannen naar Nederland komen voor gezinsvorming. Onder de duizend migranten die in 2001 voor gezinsvorming naar Nederland kwamen, bevonden zich ongeveer 950 vrouwen. Als gevolg hiervan zijn er veel meer gehuwde paren die bestaan uit een allochtone vrouw uit de voormalige Sovjet-Unie en een autochtone man (2,3 duizend op 1 januari 2001) dan gehuwde paren die bestaan uit een allochtone man uit de voormalige Sovjet-Unie en een autochtone vrouw (bijna 200 op 1 januari 2001). Dit is ook te zien bij andere Oost-Europese landen, met name Polen. Ook bij landen buiten Europa die bekend staan als herkomstgebied van bruiden voor Nederlandse mannen komt dit relatief veel voor, zoals Colombia, de Filippijnen en Thailand.

Maarten Alders en Han Nicolaas

Bron: StatLine