Overheidsarchief is 645 kilometer lang

De planklengte van de archieven van de Nederlandse overheid was in 2000 in totaal 645 kilometer. Dat is 264 kilometer meer dan in 1980, toen de archieven nog 381 kilometer plank besloegen. Het aantal bewaarplaatsen is de afgelopen twintig jaar echter veel kleiner geworden.

Toename vooral door wetswijziging

De toename in de bezette planklengte is voor een groot deel het gevolg van een wijziging van de archiefwet in 1996. Hierdoor is het aantal overheidsstukken dat voor archivering in aanmerking komt sterk toegenomen. Veel archieven hebben op deze wijziging geanticipeerd, waardoor vooral de periode 1990-1995 een sterke toename liet zien. Het aantal opgeslagen stukken steeg toen van 470 naar 600 kilometer.

Aantal bewaarplaatsen neemt af

De Nederlandse overheid bewaart haar documenten, kaarten, tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden in speciaal daarvoor ingerichte archiefbewaarplaatsen. Sinds 1980 is het aantal bewaarplaatsen met circa 60 procent afgenomen.

Aantal bewaarplaaten en planklengte overheidsarchief

De afname van het aantal bewaarplaatsen heeft te maken met de gemeentelijke herindelingen. Hierdoor is het aantal gemeenten dat een archief beheert sterk in aantal afgenomen. Het daalde van 517 in 1980 tot nog 213 in 2000.

Meer informatievragers

In 2000 kwamen zo’n 190 duizend bezoekers naar een archief voor onderzoek. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1980, toen dit aantal nog 87 duizend bedroeg. De helft van de bezoekers kwam voor stamboom onderzoek, voor de rest ging het om overig onderzoek en ambtelijke informatie.

Afname schriftelijke informatieverzoeken

Daarnaast werd 48 duizend maal informatie per brief, fax of mail ingewonnen, waarvan 60 procent voor stamboom onderzoek. Ten opzichte van 1980 betekent dit een lichte afname. Velen winnen hun informatie tegenwoordig echter rechtstreeks via het internet in.

Website bezoek

Hoewel maar 15 procent van de 329 bewaarplaatsen een eigen website heeft, bedroeg hun aantal bezoekers op thema pagina’s 170 duizend.

Harry Visser

Bron: StatLine