Meer wintervogels in bossen en parken

In de winter verblijven miljoenen vogels in ons land. Veel soorten blijven er het hele jaar door. Sommige soorten komen hier overwinteren vanwege de gunstige voedselomstandigheden en weer andere verblijven hier tijdelijk op doortrek naar meer zuidelijke gebieden.

Van de 84 soorten vogels die jaarlijks in de winter worden geteld zijn er in de periode 1980-2000 35 in aantal vooruit gegaan, 23 gingen er in aantal op achteruit en 26 bleven stabiel.

Vogels in bos en park, 1980 =100

Vogels in bos en park, 1980 =100

Vooruitgang in bossen, parken en op het water

Veel soorten waarvan de aantallen vooruitgaan komen voor in bossen en parken of zijn aan water gebonden viseters. Tot de groep die het slecht doet, behoren de vogels van het platteland.

Dat het goed gaat met vogels in bossen en parken heeft te maken met het groeiend areaal bosgebied en met het ouder worden van de bossen in Nederland. Bovendien is het beheer steeds meer verschoven van houtproductie naar natuurbescherming.

Vogels van het platteland, 1980 = 100

Vogels van het platteland, 1980 = 100

Ten gevolge van de veranderingen in de agrarische bedrijfsvoering hebben daarentegen veel vogels van het platteland het moeilijk. Dit komt onder meer door schaalvergroting en de toename van het verbouw van maïs in plaats van wintergraan.

Calijn Plate (CBS), Ben Daemen (CBS) en Arjan Boele (SOVON)

Bron: StatLine