Meeste bedrijfsafval hergebruikt

In 2000 is bij de nijverheid 20,4 miljoen ton bedrijfsafval vrijgekomen. Van dit afval is 86 procent hergebruikt. Onder dit hergebruik vallen ook de zogenaamde reststoffen. Wat niet hergebruikt wordt, vindt voornamelijk zijn weg naar stortplaatsen (acht procent) en afvalverbrandingsinstallaties (vier procent).

Bedrijfsafval naar categorie en be- of verwerkingsmethode, 2000

Bedrijfsafval naar categorie en be- of verwerkingsmethode, 2000

Overgrote deel afval gescheiden aangeboden

Het aanbod van bedrijfsafval bestaat voor 95 procent uit gescheiden en voor 5 procent uit gemengd afval. Van de gescheiden afvalstoffen is ruim de helft organisch. van oorsprong en een derde van de afvalstoffen die gescheiden wordt aangeboden heeft een anorganisch karakter. Het overige gescheiden afval bestaat voornamelijk uit slibachtig materiaal en niet gemeld gevaarlijk afval.

Voedings- en genotmiddelenindustrie produceert helft van het afval

Openbare nutsbedrijven scoren het hoogst met 98 procent hergebruik, waarbij het voornamelijk gaat om bodemas, vliegas en ontzwavelinggips afkomstig uit de kolengestookte elektriciteitscentrales. De afzet van deze stoffen vindt voornamelijk plaats in de wegenbouw en de cement- of gipsindustrie.
In de voedings- en genotmiddelenindustrie ligt het hergebruik op 94 procent. Deze bedrijfsklasse produceert met 9,7 miljoen ton de helft van al het afval van de nijverheid, terwijl het bruto-togevoegde waarde aandeel van deze bedrijfsklasse binnen de industrie nog geen twintig procent is. De belangrijkste afvalstromen voor hergebruik komen van de slachterijen (slachtafval), raffinage van plantaardige stoffen (oliehoudend schroot), suiker- en zetmeelindustrie (grondtarra, schuimaarde en bietenpulp) en brouwerijen (bostel en gist). Deze stoffen worden gebruikt als grondstof in de veevoederindustrie of als meststof in de landbouw.

Hergebruik bedrijfsafval naar bedrijfsklasse, 2000

Hergebruik bedrijfsafval naar bedrijfsklasse, 2000

In enkele bedrijfsklassen is het hergebruik relatief laag. Dit geldt onder meer voor de delfstoffenwinning. De belangrijkste afvalstoffen die daar vrijkomen (boorgesteente en boorgruis) zijn niet geschikt voor hergebruik.

Paul Klein

Bron: StatLine