Milieumaatregelen verkeer kosten 1,8 miljard per jaar

Maatregelen om de milieubelasting door het verkeer te bestrijden, kostten in 1999 ruim 1,8 miljard gulden (bijna 800 miljoen euro). Het grootste deel van deze kosten – zoals bijvoorbeeld die van katalysatoren – kwam voor rekening van de verkeersdeelnemers. De toename van het verkeer en de grotere hoeveelheid maatregelen om de milieuoverlast ervan te bestrijden zorgen er samen voor, dat de milieukosten van het verkeer tussen 1990 en 1999 zijn verdubbeld.

Milieukosten verkeer

0770g1.gif (7325 bytes)

De overheid tracht door wettelijke bepalingen, door subsidies en door eigen activiteiten de milieuverontreiniging door het verkeer te verminderen. Van de wettelijke bepalingen vloeien er vele voort uit Europese regelgeving. Deze bepalingen maken regelmatig aanpassingen noodzakelijk aan voertuigen en brandstoffen. Zo kostten katalysatoren voor benzinemotoren in 1999 ruim 480 miljoen gulden (226 miljoen euro). Door de jaren heen maken de kosten van katalysatoren ongeveer een kwart van de milieukosten van het verkeer uit. Het aanpassen van brandstoffen (zoals de ontwikkeling van loodvrije benzine) kostte ongeveer 265 miljoen gulden (120 miljoen euro).

Om de katalysator van een benzinemotor optimaal te laten werken, wordt de motor minder zuinig afgesteld dan technisch mogelijk is. De motor verbruikt daardoor extra brandstof. In 1999 kostte dit extra verbruik 74 miljoen gulden (34 miljoen euro).

Maatregelen tegen geluidhinder vergden in 1999 meer dan 350 miljoen gulden (bijna 160 miljoen euro). Hiervan kwam ruim 180 miljoen gulden (82 miljoen euro) voor rekening van de overheid. Deze overheidsmaatregelen betreffen onder meer woningisolatie en het aanleggen van geluidswallen. Voor rekening van het verkeer komen de kosten van het aanpassen van voertuigen.

Onder de milieukosten van het verkeer vallen ook de kosten van maatregelen om bodemverontreiniging bij tankstations te voorkomen of te saneren. Deze kosten bedroegen in 1999 tegen de 160 miljoen (71 miljoen euro).

Cor van Bruggen

Bron: CBS, Milieukosten van het verkeer