Investeringen waterschappen fors omhoog

In 1999 hebben de waterschappen 1,6 miljard gulden (0,7 miljard euro) geïnvesteerd. Dat is ruim 10% meer dan in het jaar daarvoor. Deze stijging sluit aan op de groei van de investeringen in het midden van de jaren negentig. Vooral voor waterkeringen en waterbeheersing is in 1999 meer geld uitgegeven. Door de grote wateroverlast in 1993 en 1995 hebben de overheden de versterking van de meest urgente stukken rivierdijk namelijk versneld uitgevoerd. In 1998 gaven de waterschappen voor het verbeteren van dijken en kaden 330 miljoen gulden (150 miljoen euro) uit. In 1999 steeg dit bedrag tot 410 miljoen gulden (186 miljoen euro).

Alleen dijken en kaden ophogen is echter niet voldoende. Regenwater stroomt sneller af doordat grotere oppervlakten met asfalt of beton zijn verhard. Daardoor ontstaat eerder overlast. Om de kans daarop zoveel mogelijk te verkleinen zijn waterschappen sinds het eind van de jaren negentig bezig om de capaciteit van gemalen uit te breiden, watergangen te verbreden en extra capaciteit voor waterberging aan te leggen. In 1998 gaven de waterschappen voor waterbeheersing nog 300 miljoen gulden (136 miljoen euro) uit. Een jaar later was dit 360 miljoen gulden (163 miljoen euro).

Investeringen waterschappen

0777g1.gif (4913 bytes)

De investeringen voor waterkwaliteitsbeheer stegen in 1999 tot 850 miljoen gulden (386 miljoen euro). Onder deze noemer vallen vooral de nieuwbouw en het groot onderhoud van zuiveringsinstallaties en de sanering van verontreinigde waterbodems. In 1998 bedroegen deze investeringen nog 820 miljoen gulden (372 miljoen euro).

Fred Arkesteijn